1864: Overvejer at rømme Dybbøl-stillingen

11. april 2014 Kultur

11. april 1864

Efter meget hård beskydning både den 7. og 8. april har den øverstkommanderende danske general, Gerlach, den 9. april om morgenen sendt et telegram til regeringen. Heri fortæller han, at Dybbølstillingen er i stadig ringere forfatning og beder om tilladelse til at trække sine tropper ud af Dybbølstillingen. I telegrammet står der bl.a.: Artiklen fortsætter under annoncen

dk/wp-content/uploads/2014/04/1864.jpg”>1864

De seneste dage har man faaet den første Prøve paa, hvorledes Artilleriforsvaret i Skandserne er i Stand til at optage Kampen og modstaa Angrebet. Denne Prøve har konstateret den fuldstændigste Overlegenhed paa det fjendtlige Artilleris Side… vi paa vor Side mangle de materielle Kræfter til en hurtig Erstatning af de Tab vi lide, og det tilstrækkelige Befalings- [officerer] og Betjeningspersonale [artillerister] til at etablere en saadan Tjeneste, at vi bestandig med usvækket Kraft kunne benytte de svagere og mere forældede Vaaben, vi besidde…1864-c

En videre Følge vil være, at Skandserne demoleres daglig stærkere, og at Vanskeligheden ved at udbedre den Værkerne tilføiede Skade i Løbet af Natten med hver Dag bliver større.

Infanteriet bærer de store Anstrængelser, der fordres, med en paaskjønnelsesværdig Holdning; men Overkommandoen kan ikke skjule, at ogsaa dette Vaabens Kræfter svækkes daglig og navnlig er bleven formindskede, efter at Sønderborg er skudt i Brand, og siden Barakkeleiren ikke mere kan anses for noget sikkert Opholdssted…

Overkommandoen formener, at en politisk Overveielse maa være det bestemmende Moment, om den Kamp, der er begyndt i Dybbølstillingen, skal gjennemføres.

Følg krigen på www.1864live.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk