Kommunen er på vej til at udbyde medejerskab af lufthavnen

21. november 2020 Erhverv

Forudsætningerne for Byrådets beslutning om at udbyde medejerskabet af Sønderborg Lufthavn var, at medejerskabet skulle tildeles højestbydende på prisen for 50,1 procent af aktierne i Forberedelsesselskabet, og at kommunen ville yde selskabet et fast årligt driftstilskud på 8,5 millioner kroner.

Forvaltningen foreslår, at lufthavnens aktiver – arealer, bygninger, køretøjer med videre – passiver, kontrakter og medarbejdere i stedet udbydes.

Herved skabes der en konkurrence om at overtage lufthavnen – i stedet for en konkurrence om at være medejer af Forberedelsesselskabet sammen med kommunen. Forberedelsesselskabet kan byde på lufthavnsporteføljen i konkurrence med øvrige bydere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal først Erhvervsudvalget og derefter Økonomiudvalget tage stilling onsdag eftermiddag, inden der er byrådsmøde i Havnbjerg.

Tildelingen vil ske ud fra en vurdering af bydernes forretningsplan for udviklingen af lufthavnen samt den driftsstøtte, som hver byder betinger sig for at drive lufthavnen i en tre-årig periode. oplyser forvaltningen.

Revisionsfirmaet EY vurderer, at lufthavnsporteføljen har en værdi på 1 krone,  når salget er betinget af en forpligtigelse til at drive lufthavn med rutetrafik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udbuddet vil indeholde en række vilkår, der dels sikrer kommunen, at der fortsat drives lufthavn og dels sikrer, at vinderen af udbuddet ikke er forpligtet til at drive lufthavnen, hvis kommunen ikke længere ønsker at yde driftsstøtte.

Kommunen yder følgende tilskud

Investeringsstøtte på 14 millioner kroner til køb af jord med henblik på forberedelse af en udvidelse af lufthavnen i 2023-2025. Investeringsstøtten udbetales til en deponeringskonto tilhørende vinderen af udbuddet og udbetales ved gennemførelse af investeringerne. Et eventuelt restbeløb skal tilbagebetales til kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Driftsstøtte i 2021-2023: Dækning af dokumenteret driftsunderskud. Hver byder skal i sit tilbud fremlægge en plan for, hvor meget driftsstøtte, byderen forventer at skulle søge fra kommunen. I udbudsmaterialet tilkendegives det, at kommunens forventning er, at bydernes behov for driftsstøtte vil være på et niveau omkring 8,5 millioner kroner.

Supplerende Corona-driftsstøtte: Op til 2 millioner kroner  i 2021 og op til 1,5 millioner i 2022 til dækning af dokumenteret driftsunderskud, der kan henføres til Coronaen og som ikke kan dækkes af andre støtteordninger og tilskudsmuligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Driftsstøtte efter 2023

Kommunen vil, hvis der er politisk opbakning, fortsat yde driftsstøtte i det omfang, lufthavnen giver driftsunderskud, forventeligt op til 8,5 millioner kroner. Kommunen kan ikke – uden Ankestyrelsens samtykke – forpligte sig til at yde driftsstøtte for mere end tre år ad gangen.

Derudover vil kommunen være forpligtet til at tilbagekøbe lufthavnsporteføljen, hvis kommunen efter 2023 måtte ophøre med at betale en driftsstøtte på 8,5 millioner til lufthavnsdriften, dog således at kommunens betaling af driftsstøtte til enhver tid vil være betinget af, at der er et tilsvarende driftsunderskud, jævnfør statsstøttereglerne. Tilbagekøbsprisen fastsættes efter samme værdiansættelsesprincipper som ved overdragelsen, det vil sige én krone.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil endvidere kræve kommunens samtykke, hvis vinderen vil sælge arealer, bygninger, køretøjer eller materiel til tredjemand.

Sælges arealer og bygninger, vil kommunen som vilkår for samtykket kunne kræve, at køber overtager forpligtelsen til at drive lufthavnen videre. Alle indtægter ved salg af større aktiver vil tilgå kommunen, dog ikke i det omfang salg af løsøre sker i forbindelse med erstatningskøb.

Endelig får kommunen forkøbsret til at købe lufthavnens jord og aktiver tilbage for én krone, hvis den vindende byder på et tidspunkt ønsker at sælge lufthavnen. Herved sikres at kommunen kan erhverve lufthavnen og enten selv drive den i kommunalt regi eller sælge den til anden anvendelse.

Udbuddet offentliggøres i perioden 26. november til 7. december.

Forretningsplaner

Byderne skal som led i deres tilbud blandt andet indlevere en 10-årig forretningsplan for lufthavnen og oplysning om det forventede driftsunderskud i hvert af årene 2021 – fra overdragelsen – 2022 og 2023, som byderen ønsker at opnå driftstilskud fra kommunen til at dække.

Indkomne tilbud forelægges til Byrådets beslutning den 16. december 2020 med indstilling om, hvem der har afgivet det mest attraktive tilbud i forhold til udbudsbetingelserne. Kommunen forbeholder sig i udbuddet ret til at forkaste alle tilbud.

Et mindre areal ved lufthavnen til parkeringsplads udbydes ikke, men forbliver i kommunalt eje indtil parkeringspladsen er anlagt næste år. Herefter kan den overdrages til vinderen af udbuddet.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
27. juli 2021 Samfund, Sønderborg

Turist i Sønderborg – med mormor som lokal guide

27. juli 2021 Samfund

Lige nu er der rigeligt at se til på Sønderborg Camping, hvor alle pladserne er optaget. “De fleste af vores gæster er danskere, men der er også lidt tyskere – og så er hollænderne begyndt at komme”, siger Steffen Deleuran fra Sønderborg Camping. To af gæsterne er kæresteparret Sidsel Trige Ebbesen og Andreas Gyldendal Bilstrup, […]

Læs mere...