Nyt ambulanceselskab kan gi’ tryghed til borgere og ansatte

25. august 2016 Sundeved

Af Erik Stenumgaard, lokalformand f. Socialdemokraterne

“Ikke alt kan udliciteres med mindre man vil spille hasard med borgernes tryghed”, sagde regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen på et debatmøde i Høruphav om ambulance-sagen.

Trods det fine grill-vejr onsdag aften valgte mange at møde op til socialdemokraternes arrangement om ambulancesagen i Knøs Gaard i Høruphav for at blive informeret om udviklingen i kølvandet på BIO’s konkurs.

I sin redegørelse af sagen sagde Jørn Lehmann Petersen bl.a.:

“Et enigt regionsråd i den tidligere samling besluttede omkring 2012 at konkurrenceudsætte ambulancekørslen i Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved udarbejdelse af licitationsmaterialet besluttede man dengang at opdele regionen i mindre ”ambulanceenheder” for derigennem at gøre det muligt for nye udbydere at komme ind på markedet – og således bryde Falcks nærmest monopolagtige rolle på området”.

Strategien lykkedes i den forstand, at både Response og BIO’s var bedst og billigst i forhold til Falck.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og da begge tilbud var konditionsmæssige korrekte, blev opgaven overdraget til hhv. Response i Trekantområdet og Bios i resten af Region Syddanmark. I henhold til licitationsloven var der ikke andre muligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et fravalg af Bios på dette tidspunkt ville have udløst et endog meget stort erstatningskrav fra Bios, idet deres tilbud var konditionsmæssigt korrekt, og derfor skulle antages i henhold til lovgivningen.

Så kom problemerne

“Senere fik Bio’s som bekendt store problemer med at leve op til kontraktens bestemmelser om at levere de fornødne beredskaber.

Artiklen fortsætter under annoncen

De første måneder var i kontrakten fastsat som ”indkøringstiden”, hvorfor regionen ikke kunne idømme Bios nogen bod. Det kunne regionen til gengæld fra 1. januar 2016, hvilket betød at Bios sammenlagt for de første tre måneder af året blev idømt en samlet bod på ca.

Artiklen fortsætter under annoncen

40 mio. kr. – svarende til næsten 15 procent af omsætningen”.

“I forhold til det borgernære leverede BIO’s stort set varen i form af en gennemsnitlig responstid, som i store træk svarede til, hvad Falck tidligere havde leveret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dog med nogle enkelte kedelige svipsere, hvilket også kunne forekomme i Falcks tid. Men dengang var der betydelig mindre pressefokus på opgaven”.

“At Bios havde problemer med levering af de fornødne beredskaber var ingen hemmelighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den manglende leverance var imidlertid ikke af et omfang, som kunne berettige til opsigelse af kontrakten, alene af den grund, at det netop i kontrakten var forudset – i og med at der var indbygget et bodssystem”.

Fri bane for konspirationsteorier

“Desværre kom regionen ved en fejl medio december til at udbetale BIO’s et ekstra honorar for december måned.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionen har efter en intern undersøgelse angivet en menneskelig fejl kombineret med ledelsessvigt som årsagen hertil. I Socialdemokratiet finder vi det stærkt betænkeligt, at regionen undersøger sig selv i så alvorlig en fejl, og vi har i stedet anbefalet, at revisionen som uvildig instans undersøger sagen, for derigennem at skabe mere åbenhed om årsagen til fejlen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desværre blev forslaget nedstemt af den borgerlige gruppe med hjælp fra Enhedslisten, og dermed er der fortsat fri bane for diverse konspirationsteorier – til stor skade for både medarbejdere, ledelse og det politiske arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Venstre ønskede at lægge låg på sagen – og gennemtvang altså dette ved en afstemning.

Socialdemokraterne ønsker ikke ny udlicitering

Jørn Lehmann Petersen fortsatte:

“Ud over manglende opfølgning, klare administrative procedurer, som kunne have hindret fejlen, har vi lært mere af processen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om de liberale nærmest konsekvent anbefaler udlicitering af stort set alle opgaver fra det offentlige, er der opgaver som bestemt ikke er egnet til udlicitering. Derfor har Socialdemokraterne også anbefalet, at vi fremadrettet hjemtager opgaven – for derigennem at sikre tryghed for borgerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi ønsker ikke en ny udliciteringsrunde som atter vil skabe utryghed! Vi ønsker også strammere procedurer for kontrol op ledelsesmæssig opfølgning på kontering og betaling af fakturaer til eksterne leverandører.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men vi ønsker bestemt ikke at der ansættes yderligere kontrol-personale til at kontrollere dem, der burde kunne kontrollere sig selv. Derudover ønsker vi, at der ved fremtidig udlicitering sættes fokus på følgeomkostninger til advokater, konsulenter, opfølgning- og kontrolpersonale mm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endvidere ønsker vi, at der indarbejdes klausuler om det rummelige arbejdsmarked. Hvis det sidste ikke kommer med, er vi jo selv med til at udstøde de medborgere, der grundet sygdom, sen udvikling eller lignede, ikke kan varetage et fuldtidsjob, men ganske udmærket kan yde en indsats i jobbet, når der tages et behørigt hensyn.

Bedst og billigst er liberalistisk ønsketænkning

 Læren af BIO’s farcen må derfor være:

  • at ikke alt kan udliciteres, medmindre man vil spille hasard med borgernes tryghed (hvem kan i øvrigt forestille sig at politiets opgaver blev udliciteret?)
  • at følgeomkostninger skal medregnes i en realistisk Business-case
  • at der skal indbygges klare sociale klausuler
  • at besparelserne ikke må ses isoleret til det enkelte projekt – men skal ses i en helhed
  • at flere og flere udstødes fra arbejdsmarked og fællesskab, når man udelukkende fokuserer på økonomisk effektivitet
  • at andre offentlige kasser overtager forsørgelsen for de borgere, som ikke kan følge med i konkurrencesamfundet
  • at netop denne gruppe henvises til et liv i yderste fattigdom, og dermed kan blive en kilde til politisk og social uro
  • og endelig, at Bedst og Billigst ved udlicitering er liberalistisk ønsketænkning uden hold i virkeligheden – og i øvrigt noget vrøvl

“Fremadrettet tror vi i Socialdemokratiet på, at hjemtagelsen vil skabe driftsstabilitet og tryghed for både borgere og de ansatte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved at kombinere ambulancekørsel med f.eks. lægevagtkørsel, får regionen også mulighed for at skabe forskellige tilbud til de ansatte. F.eks. kan lægevagtkørslen være forbeholdt reddere, som har brug for et mindre belastende arbejde – grundet den hårde belastning, de normalt udsættes for i netop det job.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed kan vi sikre denne gruppe en fast plads på arbejdsmarkedet”, sagde Jørn Lehmann Petersen.

Regionen skal fastholde ansvaret for Ambulance Syd

Formand for sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Helge Larsen, sagde som reflektion på Jørn Lehmann Petersens redegørelse:

“Personligt er jeg ikke i tvivl om, at BIOS-sagen blandt andet har lært os, at konkurrence-udsættelse for enhver pris er forkert.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan godt være, at regnestykket umiddelbart ser positivt ud, men følgevirkningerne er ofte katastrofale.
Mit fokus som formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune er borgernes sikkerhed og tryghed, og derfor er jeg tryg ved, at regionen har valgt af hjemtage ambulancetjenesten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionen, modsat en privat aktør, er tvunget til at tage højde for følgevirkningerne og de skjulte dagsordener”, sagde Helge Larsen.

“Så mit råd til regionsrådet skal være, at regionen fremadrettet fastholder ansvaret for AMBULANCE SYD, det forventer jeg vil give tryghed – både hvad angår responstid og beredskab”.

 

Der var efterfølgende mange spørgsmål til de 2 politikere, og ordstyrer Henning Wendelboe måtte være håndfast for at kunne afslutte mødet nogenlunde til tiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ambulanceberedskab er helt tydeligt en ting, der kan bringe sindene i kog, hvis ikke det fungerer efter hensigten. Det må vi så håbe, det kommer til nu!

 

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
17. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Økonomiudvalget skal høre om antallet af SOSU-afskedigelser

17. april 2021 Erhverv

I en analyse fra FOA sættes der fokus på kontrasten mellem antallet af afskedigelsessager og de rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til at rekruttere personale inden for social- og sundhedsfagene. Analysen peger også på, at sygdom er den klart mest hyppige årsag til afskedigelsessager – 6 ud af 10 af afskedigelsessagerne blandt FOA´s medlemmer skyldes sygdom. […]

Læs mere...