Udligning: Erik Lauritzen og 39 andre borgmestre skriver til Folketinget

4. marts 2020 Politik

Hele 40 borgmestre på tværs af partierne – og deriblandt borgmester Erik Lauritzen – vælger at vise deres utilfredshed med den måde, som regeringen vil fordele pengene mellem kommunerne i den såkaldte udligningsreform.

Ifølge borgmestrene er der brug for en større omfordeling af pengene, end regeringen lægger op til.

Ellers bliver der ikke mulighed for at give borgerne de samme muligheder for god velfærd, skriver de i brevet, hvor de kommer med otte anbefalinger til Folketingets partier:

De otte anbefalinger:

Udarbejde en definition af lav indkomst, der sikrer, at det ikke hovedsageligt er kontanthjælpsmodtagere i de store byer, der falder ind under dette kriterie, men også førtidspensionister og andre borgere med meget lave indkomster og stor social belastning. Vi anbefaler derfor, at beløbsgrænsen for, hvornår en person indgår i kriteriet for lav indkomst, fastsættes, så førtidspensionister omfattes af kriteriet. Samtidig anbefaler vi, at formuekravet fjernes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ændre udlændingeudligningen til det niveau, der bliver anbefalet i ”Afrapportering fra Finansieringsudvalget”, februar 2018, svarende til en reduktion på 2,6 milliarder kroner. I regeringens forslag nedjusterer man kun udlændingeudligningen med 0,9 milliarder kroner. Senest har finansministeren dog udtalt, at regeringen er parat til i de videre forhandlinger at tage udgangspunkt i Finansieringsudvalgets anbefaling om en halvering af den særlige udlændingeudligning. I den forbindelse – og i den samlede vurdering af udlændingeudligningen – skal der også tages hensyn til værdien af, at kriteriet for indvandrere og udlændinge får fordoblet vægt i regeringens udspil. Isoleret set betyder disse to elementer, at regeringens udspil giver en merkompensation til kommuner med mange indvandrere – også efter en halvering af den særlige udlændingeudligning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erkende, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov. Derfor bør det
nøje undersøges, om dette kriterie er tidssvarende.

Erstatte det nye middellevetidskriterium med et system, der tager udgangspunkt i restlevetiden i den
enkelte kommune. Den høje kompensation skal dermed gives i de statistisk sidste 10-15 leveår i den
enkelte kommune. Samtidig skal de aldersbetingede udgifter indregnes fuldt ud i udligningsberegningerne i stedet for en yderligere dæmpning, som regeringen lægger op til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hæve i stedet for at sænke graden af udligning af selskabsskat, da en højere udligning vil kompensere
for den store koncentration af hovedkvarterer og statslige virksomheder i specielt hovedstadsområdet.
Samtidig anbefaler vi, at regeringen og Folketingets partier forbyder kommuner at opkræve
dækningsafgift fra statslige virksomheder, organisationer og institutioner, da det reelt er en skat nogle få
større byer pålægger alle danskere.

Ændre kriteriet for nomadebørn – børn, der har flyttet kommune mindst tre gange – så der – både i

udgangspunktet og fremadrettet – korrigeres for effekten af ændrede kommunegrænser i forbindelse
med kommunalreformen i 2007. Korrektionen skal sikre, at det ikke favoriserer geografisk små
kommuner – især i hovedstadsområdet – der ikke blev sammenlagt i 2007.

Fastholde den foreslåede nedlæggelse af hovedstadsudligningen, som regeringen skal have stor ros for,
men undlade at erstatte den med et nyt ’hovedstadstilskud’. Ingen kommuner skal have bedre forhold
end andre udelukkende begrundet i geografisk placering. Samtidig anbefaler vi, at definitionen af at
være en udsat kommune også er ens, uanset hvor i landet kommunen er placeret. Vi ser f.eks. ingen
saglig begrundelse for, at man som hovedstadskommune regnes som særligt udsat, hvis
udskrivningsgrundlaget er under 200.000 kr. pr. indbygger, mens resten af landets kommuner først er
særligt udsat med et beskatningsgrundlag på under 190.000 kr. pr. indbygger.

Offentliggøre alle bagvedliggende beregninger, så det er muligt for kommuner og borgere at gennemskue og efterregne alle økonomiske konsekvenser i regeringens forslag.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. januar 2022 Uddannelse, Sønderborg

Statsskolen – måske det rette valg til din ungdomsuddannelse

22. januar 2022 Uddannelse

Den 3. februar er der Åbent Hus på Statsskolen og det er et arrangement, hvor elever fra grundskolernes afgangsklasser kan komme på besøg og finde ud af, om Statsskolens gymnasie- eller hf-klasser er den rigtige ungdomsuddannelse for dem. Åbent Hus-dagen kan du læse om på Statsskolens hjemmeside, som du finder her. “Det er en snart […]

Læs mere...