Venstres budgetforslag – Augustenborg skal være et Fyrtårnsprojekt

11. september 2020 Politik
Venstres Peter Hansen vil gøre Augustenborg til et Fyrtårnsprojekt
Venstres Peter Hansen vil gøre Augustenborg til et Fyrtårnsprojekt

Venstre ønsker en kommune i vækst og udvikling, men med fokus på kerneområderne, størst mulig valgfrihed for borgerne og mere frihed under ansvar for medarbejderne. Det oplyser Peter Hansen, der på Facebook skriver, at Venstres budgetforslag, skal afspejle en afbalanceret udvikling imellem land og by med ’Hertugbyen Augustenborg’ som nyt fyrtårnsprojekt.

Nedenfor kan du læse Venstres budgetforslag.

Økonomi

Venstre ønsker at overholde de aftalte rammer imellem regeringen og KL, og ser gerne at der er ”luft” i forhold til den udmeldte servicevækstramme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi ønsker en stram styring af driftsudgifterne, og har derfor kun få forslag til driftsudvidelser.

På anlægssiden har de mange fremrykkede og nye anlægsinvesteringer med låneadgang lagt en dæmper på behovet for nye tiltag, men en udskiftning af skøjtebanen i Sønderborg presser sig på, og derudover ønsker Venstre at tilgodese nogle af de mange ønsker der er fra forskellige aktører rundt omkring i kommunen.

Færre administrationsudgifter

I forhold til sammenlignelige kommuner ligger vi i den dyre ende med administrationsudgifter, som til dels skyldes den store spredning af vore forvaltninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre ønsker derfor at få belyst potentialet og konsekvenserne ved at samle forvaltningen på færre matrikler.

Tilskud til pasning af egne børn 0 –2 år (Aabenraa model)

Venstre ønsker at udvide forældrenes valgmuligheder ved at give tilskud til pasning af egne børn.

Forslaget forventes at være udgiftsneutralt, da udgiften på ca. 5.000 kr./måned for 0-2 årige modsvares af faldende udgifter til kommunal pasning.

Løft af folkeskolen

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringens støtte til løft af folkeskolerne ønskes styrket yderligere, så de midler der er afsat i 2020 bliver suppleret med kommunale midler i 2021 0g 2022.

Dermed kan de lærere der ansættes i 2020 fortsætte i 2021 og 2022.

Vedligehold af offentlige legepladser

Situationen med den lukkede legeplads i Augustenborg viste, at der ikke er sammenhæng imellem den afsatte økonomi og det reelle behov for vedligehold af offentlige legepladser, og Venstre ønsker derfor et løft budgettet til området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Social og Senior

Bestyrelser for kommunale plejehjem

Den seneste tids uheldige eksempler fra plejehjem andre steder i landet, giver anledning til overvejelser omkring styring og styrkelse af kontakten imellem de kommunale plejehjem og det omgivende samfund.

Derfor foreslår Venstre, at Sønderborg Kommune etablerer bestyrelser for de enkelte plejehjem med deltagelse af pårørende, medarbejdere, ledelse og lokale ildsjæle.

Der udarbejdes et kommissorie til drøftelse i Social og Seniorudvalget og endelig godkendelse i byrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cykelsti fra Lysabild til Kettingskov

Venstre foreslår en cykelsti fra Lysabild til Kettingskov for at få mere sikre skoleveje på Sydals og for at få lukket det sidste ”hul” i et sammenhængende cykelstinet fra Kegnæs til Nordborg.

Gadelamper på cykelsti ved Kværs

For at skabe bedre tryghed og trafiksikkerhed for de bløde trafikanter i Kværs, ønskes belysning på cykelstien ved idrætsanlægget og friskolen i Kværs

Trafiksikring Egernsund

Igangsætning af det projekterede forslag vedrørende hastighedsbegrænsning, vognbaneledere og signalanlæg ved Egernsund.

Handel og Turisme

Ny skøjtebane Sønderborg

En undersøgelse viser at skøjtebanen ved havnen er ved at være nedslidt, og Venstre ønsker afsat midler til en ny bane.

Venstre ønsker som udgangspunkt en placering ved Rønhaveplads.

Badefaciliteter Fynshav

Hos turister og fastboende i Fynshav er der stor interesse for at styrke mulighederne for badning både sommer og vinter, og derfor foreslår Venstre et kommunalt tilskud til etablering af badebro og vinterbadefaciliteter.

Mindre bøvl for foreninger og forretningsliv

Mange foreninger og forretninger bruger unødigt mange kræfter på ansøgninger til kommunen vedrørende forskellige offentlige arrangementer.

Venstre ønsker en kritisk gennemgang af procedurerne, og vil f.eks. gerne have undersøgt om tilbagevendende arrangementer, kan få godkendelser for en længere periode.

Tilskud til nedrivninger og byfornyelse

For at gøre vore landsbyer mere attraktive ønskes afsat penge til kommunal medfinansiering af projekter med fokus på byfornyelse, bygningsforbedring og nedrivning i mindre byer.

Plan for Broager Torv

I forbindelse med bystrategien for Broager, var der et stort ønske om en gennemgribende renovering af torvet.

Venstre ønsker at afsætte midler til udarbejdelse af en plan for projektet.

Iværksætteri og samarbejde med ”Passage til virkeligheden”

Iværksætterånden skal udvikles, og det oplagte sted at starte er i vore skoler.

”Passage til virkeligheden” eksisterer og bør udvikles i forhold til at sikre en innovativ iværksætterånd i folkeskolen.

Ny stald Sundeved Rideklub

Venstre ønsker at imødekomme et mangeårigt ønske om tilskud til en ny stald for at lovliggøre forholdene ved Sundeved Rideskole.

Renovering af toiletter Bakkensbro

Den tidligere folkeskole i Ullerup danner rammen om mange frivillige aktiviteter i lokalområdet, og Venstre ønsker at imødekomme et ønske om renovering af de udendørs toiletter.

Badehuse Augustenborg

På borgermødet i Augustenborg vedrørende Bystrategien i 2017 var der et stort ønske om at genetablere nogle badehuse ved Augustenborg Fjord.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe med hjælp fra forvaltningen og yderligere borgerinddragelse udarbejdet et konkret forslag.

Venstre ønsker at understøtte projektet, som også søges finansieret via fonde.

Vibæk Vandmølle

Vibæk Vandmølle er i en situation, hvor man ikke har økonomi til drift og vedligehold af møllen og området.

Frem for at kommunen i værste tilfælde bliver nød til at overtage møllen, ønsker Venstre at give et økonomisk tilskud, så de frivillige kræfter fortsat har mulighed at drive stedet til glæde for bl.a. de mange vandrere på gendarmstien.

Alnor Strandpark

Venstre ønsker at imødekomme et ønske fra Gråsten Forum om økonomisk tilskud til omklædningsfaciliteter ved Alnor Strandpark.

Ønsket er en del af en større plan for Alnor Strandpark og et stort ønske fra bl.a. vinterbadere i området.

Gang i foreningslivet

I forlængelse af Corona restriktionerne arbejder de frivillige foreninger hårdt for at få gang i foreningslivet igen.

Venstre vil i den her svære tid understøtte foreningslivet, og gøre det lettere af være frivillig, og derfor vil vi opgradere støtten og vejledningen til foreningslivet med et årsværk i 2021 0g 2022.

Coronahjælp til Revy og Symfoniorkester

Sønderborg Sommerrevy og Sønderjyllands Symfoniorkester er to af vore kulturelle fyrtårne i kommunen, og begge har bedt om hjælp til at løse deres økonomiske udfordringer.

Venstre har ikke en færdig plan for en hjælpepakke, men håber at et enigt byråd vil bakke op om en konstruktiv dialog med de to aktører med henblik på at fastholde deres engagement i kommunen.

Integrationskonsulent

Den nye generation af udlændinge er dårligere integreret end deres forældre, hvilket vi bl.a. ser i Stenbjergparken.

Derfor foreslår Venstre at der ansættes en integrationskonsulent med direkte reference til jobcenterchefen, og som får til opgave at lave projekter for børn og unge familier med henblik på at skabe rollemodeller og øge kendskabet til danske

Hertugbyen Augustenborg

Etablering af selskab til udvikling af Hertugbyen

Venstre ønsker, at der arbejdes videre med projektet til udvikling af Hertugbyen Augustenborg, og vi ønsker konkret at der etableres et selskab med ekstern deltagelse, hvor kommunen indskyder økonomiske midler, grunde og evt. bygninger.

Mindre bureaukrati – bedre medarbejdertrivsel

Forårets trivselsmåling for kommunens medarbejdere og erfaringerne med andre arbejdsgange i corona nedlukningen giver stof til eftertanke.

Derfor ønsker Venstre en kritisk gennemgang af rutiner og arbejdsgange i den kommunale organisation med henblik på at fjerne urelevante og ikke lovpligtige arbejdsopgaver.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
7. oktober 2022 Erhverv, Sønderborg

Lasse Sønderup er ny chef for Erhverv og Turisme

7. oktober 2022 Erhverv

Lasse Sønderup kan nu slette konstitueret fra visitkortet og det kan han fordi, han er blevet ansat som chef for Erhverv og Turisme i Sønderborg Kommune fra den 1. oktober. Stillingen har for nylig været slået op, og Lasse Sønderup er valgt blandt ansøgerne til jobbet. Lasse Sønderup blev konstitueret chef for Erhverv og Turisme […]

Læs mere...