Hele budget-beskrivelsen fra Venstre og DF

17. september 2015 Sundeved Skrevet af: Ole Kæhler

Budgetforslag fra Dansk Folkeparti og Venstre:

Dansk Folkeparti og Venstre har med dette budgetforslag sat som mål, at løse de budgetmæssige udfordringer med det sigte, både at sikre en bæredygtig økonomi samt sætte pejlemærker, der peger fremad og bringer kommunen videre med en god og bæredygtig udvikling. Ligeledes er det vort ønske, at sikre en god og velfungerende kernevelfærd. En kernevelfærd hvor gode rammer for kultur, sundhed og aktiv medborgerskab viser vejen til det gode liv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med de “nye vinde”, der blæser fra Folketinget vil kommunerne i de kommende år være udfordret i forhold til at sikre mere rational drift og fokusere på omkostningerne. Det betyder at der i stigende omfang er brug for at kommunen tager midler i brug, der er anvendt med succes i andre af landets kommuner. Vi skal som kommune hele tiden sætte overlæggeren højt, også når det drejer sig om at drive kommunen økonomisk effektivt. Denne ambition har vi søgt i vores budget forslag.

Sådan har vi gjort

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er taget udgangspunkt i de af administrationen fremsendte tal i skema 3.1 og reguleret med de enkelte poster og modtagne informationer. De enkelte besparelsesforslag er vist helt eller delvist i opgørelserne og er forklaret i beskrivelsesdelen. Der er løbende kommet nye tal fra forvaltningen.

Budgetforbedrende tiltag:

Finansieringstilskud

I lighed med flertalsgruppens oplæg har vi indregnet et årligt finansieringstilskud fra 2017 på 70 + 10 = 80 mio. kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overordnede driftsrationaler

I de tidligere byrådsperioder er der igennem rationaliseringer, effektive arbejdsgange og fokuseret prioritering sket en reduktion i antallet af medarbejdere på ca. 300 svarende til en omkostningsreduktion på omkring 100 mio. kr.

Det er vores holdning, i lighed med de foregående år, at prioritere og sikre bedre arbejdsgange. Det er vor klare overbevisning at der kan yderligere reduceres i personalet. Alene faldet i befolkningstallet tilsiger at der skal være færre ressourcer. En reduktion vil for størstedelens vedkommende kunne ske ved naturlig afgang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er i budgetforslaget forudsat en gennemsnitlig reduktion af medarbejdere på 25/år. Dette kan ske ved naturlig afgang i medarbejder staben.

Der arbejdes meget med Lean i andre organisationer. Vi ønsker at der igen i kommunen er fokus på dette arbejde. Ligeledes ønskes en “plan” for at opnå dette mål.

Udlicitering

DI’s undersøgelser viser klart, at Sønderborg Kommune ligger langt under landsgennemsnittet når det drejer sig om udlicitering af kommunale opgaver. Den viser at der er store besparelser at hente uden tab af ydelsesniveauet. Vi ved at det erfaringsmæssigt tager tid at forberede sådanne udliciteringer. Vi har derfor ikke lagt gevinster ind i 2016 budgettet, men alene i overslagsårene. Vi vil nedsætte en analysegruppe, der skal arbejde på tværs af forvaltningerne, og med politisk deltagelse, for at sikre fremdrift i udliciteringen. Vi har i overslagsårene indregnet en årlig løbende økonomiforbedring på 10 mio. kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rammereduktion/mindrefremskrivning

Budgetrevisionstallene for indeværende år viser at forbruget af omkostninger er mindre end forudsat i budgetterne. Dette var også hvad vi forudså i sidste års budgetoplæg. Desværre er der ikke korrigeret for dette hos institutionerne. Da der ikke er udsigt til større inflation i samfundet i de kommende år og da der ikke er korrigeret i indeværende år, foreslår vi at der ikke fremskrives for prisstigninger i 2016 og at der kun fremskrives med halvdelen i overslagsårene.

Sygefravær

Der skal fortsat være fokus på nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Desværre er tendensen gået i den forkerte retning i første halvår af 2015. Vi ønsker fortsat fokus på dette område.

Organisering af udvalg

Allerede ved konstitueringen påpegede vi, at der var for mange udvalg, at det ville blive svært at udfylde dagsordenerne og, at det vil komme til at koste ekstra at servicere disse udvalg. Tiden har bekræftet os i disse udsagn og vi foreslår derfor en reduktion af udvalgene fra 9 til 6.

Erhvervsudvalget lægges sammen med Teknik- og Miljøudvalget. Udvalg for Kulturel og Regional Udvikling lægges sammen med Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget. Seniorudvalget lægges sammen med Socialudvalget. Udvalgene udvides fra 5 til 7 medlemmer.

Det skønnes at den årlige besparelse herved vil være ca. 5 mio. kr., da de tidligere bevillinger, der er begrundet i de mange udvalg, kan tilbageføres.

Individuelle prioriteringer

De individuelle forslag til omprioritering af udgifter og indtægter ses i det vedlagte regneark. Disse forslag er:

Der foreslås indgåelse af en driftsaftale om færgedriften af “Bitten”

Det foreslås at driften af lufthavnen udbydes i stil med Haderslev Kommunes udbud af Skrydstrup Lufthavn.

Der indgås driftsaftale for indre havn.

Det analyseres om driften af broerne kan overgå på en driftsaftale.

Vej og Park

For at bibeholde Vej og Park som en stærk kommunal arbejdsplads mener vi at virksomheden i langt højere grad bør specialisere sig indenfor anlægsgartnerfaget og opgaver som f.eks. græsklipning bør udliciteres for at øge konkurrencedygtigheden, højne kvaliteten og samtidig sikre at vi får mest muligt for pengene. Vej og Park konkurrenceudsættes over perioden for at sikre optimal udnyttelse af rammerne. 2017 bruges til at forberede konkurrenceudsættelsen, så den gradvist kan påbegyndes fra 2018, med et område af gangen. Der arbejdes ligeledes med muligheden for at udskille Vej og Park i en A/S, eventuelt som et datterselskab i Sønderborg Forsyning.

Procedure ved ansættelser

Kommunens procedure ved ansættelses af ledende medarbejdere genovervejes. Der er i dag et uforholdsmæssigt stort forbrug af personale til disse ansættelser. Dette er både dyrt og bureaukratisk. Vi ønsker en analyse af frikøbsomkostningerne.

Snerydning

Jævnfør tidligere udfærdiget benchmarking for snerydning med de andre sønderjyske kommuner justeres der i forhold til A, B og C veje.

Driftsoverskud 2015

Henset erfaringerne fra 2013 og 2014, forbrugsmønstret i første halvår samt de meldinger, der er kendte, er det vores opfattelse af der vil blive et driftsoverskud på min. 30 mio. kr.

Vi har indregnet det i budgetbalancen for 2015, hvilket forbedrer udgangspositionen for 2016.

Gronet

Medlemskabet af Gronet stilles i bero.

Kommunale byggegrunde

Der er en lang række private aktører på markedet for byggegrunde. Samtidig har kommunen mange byggegrunde på “lager”. Vi forslår derfor at der bruges færre midler på udstykninger, samt at der laves en analyse for behovet, der også tager de private udstykninger med.

Energirenovering og solceller

Vi ønsker at udskyde udbygningen af solceller og energirenoveringer indtil der er bedre styr på rentabiliteten i disse.

ProjectZero

Venstre og Dansk Folkeparti bakker fortsat op omkring Projekt Zero visionen, men vi ønsker øget fokus på den afledte jobskabelse, og rentabiliteten i de afledte kommunale projekter.

Gasbusterminal i Ragebøl

Der har igennem et par år været arbejdet med at etablere en busterminal i Ragebøl for gasdrevne busser. Den kommercielle del af dette projekt er ikke sandsynliggjort. Vi frygter at vi sætter kommunen i en stor årlig udgift uden at få den nødvendige fordel i forhold til CO2 og økonomi. Projektet har tidligere været godkendt, men beløbene er ikke frigivet af byrådet. Der tale om et anlæg på 11 mio. kr. og en årlig estimeret nettoudgift på 3 mio. kr. Vi foreslår dette projekt udskudt foreløbigt i 4 år.

Anlægsposter

Budgetseminaret viste stor vilje til at gentænke hele anlægssituationen i kommunen. Vi støtter denne opfattelse og mener der skal ske en opbremsning i anlægsinvesteringerne. I stedet for at komme med detaljerede forslag har vi valgt at vise dette ved at indføre et anlægsrul og direkte reduktioner svarende til 300 mio. kr. over perioden. Vi er villige til at se på alle anlæg og få dem prioriteret i forbindelse med en budgetaftale, der tager udgangspunkt i konkrete forslag og gør op med den stigende tendens til puljer. Henset til de historiske anlægsudgifter er det vores overbevisning at vi stadig vil have en for kommunen fornuftig anlægsramme. Vi er opmærksomme på at det kan give nogle “skvulp” i forhold til de enkelte år, men ikke værre end at det kan opfanges af den meget robuste kassebeholdning. Vi har dog i nedenstående beskrevet de forhold vi gerne vil adressere konkret.

Udbygningen af Børneuniverser

Etablering af yderligere børneuniverser stilles i bero og alle tidligere budgetterede midler hertil tages ud af anlægsbudgetterne. De historiske erfaringer skræmmer. Vi har prøvet at vende udviklingen i både Egernsund og Kværs med investering af store beløb i børneuniverser, med efterfølgende konstatering af, at de måtte lukkes, grundet det faldende børnetal. Vi frygter, at vi vil blive mødt med samme scenarie både i Nybøl og Rinkenæs og risikerer at bruge midlerne forkert.

Broen til Fyn

Der er ikke afsat midler til det videre arbejde, men såfremt der kommer forslag, der bringer processen videre og som kræver deltagelse fra Sønderborg, sammen med de øvrige interessenter, er det vores indstilling at bakke det op og finde midlerne hertil. Det er vigtigt for os at der ikke klattes penge væk i den almindelige eufori og gode vilje, men at det sker i en fokuseret indsats med klare milepæle for om der skal arbejdes videre med projektet.

Puljer

Generelt har vi for mange puljer i kommunen. Vi ønsker et opgør med disse så der opnår større gennemsigtighed.

Øvrige Poster

Cykel stier

Vi vil gerne have en plan for et OPP projekt hvor vi for bygget cykelstier og renoveret nogle af de dårligste. Modellen for udskiftning af gadebelysning og asfalt kunne bringes i spil.

Strandpromenaden

Renovering af Strandpromenaden ønskes gentænkt. Den nuværende budgetramme synes at være meget stor i forhold til udbyttet. Vi anerkender at det er sent i forløbet, men henset ønsket om at begrænse anlæg skønnes dette en sag hvor det kan gøres med fordel.

Renteudgifter

Det har været tydeligt at renteudgifterne har været budgetteret højere end de rent faktisk har været. Dette har resulteret i rentekorrektion efterfølgende. Vi har valgt at lade dette forhold afspejle i budgettet således at der ikke er lagt en “reserve” ind. Vi har mindre budgetteret med 5 mio. kr. i renteudgifter også i overslagsårene.

V & DFs ønsker til budgettet:

Tyskundervisning fra 1. klasse

Vi mener det er vigtigt at understøtte sprogundervisningen. Vi lever i et grænseland og tysk er et vigtigt fremmedsprog. Vi ønsker at der fra senest skole året 2017 indføres tysk undervisning fra 1. klasse med fast timetal.

Uddannelsesfonden

I 2014 besluttede byrådet at afsætte 10 mio. kr. til en uddannelsesfond, der skal være med til at tiltrække nye uddannelser til byen samt bevare de eksisterende. Det foreslås at der “fyldes” op i fonden så der står en kapital på 10 mio. kr.

Beskæftigelsesinitiativer

Sønderborg er en uddannelsesby, der hvert år levere nyuddannet arbejdskraft til et bredt arbejdsmarked. Vi har stor diversitet i vores udvalg af uddannelser, der spænder lige fra erhvervsuddannelserne på EUC til doktorgrader på SDU, men når de nyuddannede unge møder beskæftigelsessystemet i Jobcentret, mangler Sønderborg bredden. Når ledige nyuddannede skal finde job, skal Sønderborg Kommune kunne tilbyde relevante aktiveringstilbud for den enkeltes fagligheder, eksempelvis kurser målrettet håndværkere eller akademikere, således vi bedre er i stand til at holde på de unge efter endt uddannelse og hjælpe dem i job i netop Sønderborg Kommune.

Erhvervsvenlighedsundersøgelsen

DI’s undersøgelse af erhvervsvenligheden i Danmark placerer Sønderborg på en sidsteplads. Det er en helt uacceptabel placering. Vi anerkender at der er lavet en række tiltag i kommunens regi, til forbedring af rammevilkår. Når man går fra en næstsidste plads til en sidsteplads må det nødvendigvis give anledning til en gentænkning af hele området. Vi foreslår derfor følgende initiativer:

Større synlighed af erhvervskontakten ved ansættelse af en “kontaktchef”, der udelukkende har til opgave at lave opsøgende virksomhed i forhold til virksomhederne.

Sagsbehandlingsgaranti der sikrer at alle ansøgninger er færdigbehandlet i et “fast track”-system inden for max 14 dage.

Etablering af en årlig virksomhedsdag, hvor der laves aktiviteter målrettet virksomhederne.

Etablering af et fast månedsbrev fra kommunen til virksomhederne, der fortæller om muligheder, nye tiltag samt generel orientering.

Etablering af benchmark-analyser, der sammenligner kommunen med de 10 bedste kommuner.

Vi ønsker i videst mulige omfang at tilgodese det lokale erhvervsliv når kommunen handler ind. Derfor ønsker vi at kommunens indkøbsaftaler skal tages op til revision og det skal undersøges hvilke økonomiske konsekvenser det vil have at komme ud af de nuværende, for i stedet at ligge mere ud til lokale leverandører. Vi ønsker en øget fleksibilitet således at det for eksempel bliver muligt for den enkelte dagplejemor at købe legetøj i den lokale legetøjsbutik eller købmand.

 Skattelettelse

Det er et vigtigt signal at sende til borgerne, at der er et råderum, særligt henset til placeringen i DI’s erhvervsvenlighedsundersøgelse. En skattesænkning på 20 mio. er ikke meget i forhold til hele budgettet, men det sender et vigtigt signal til borgerne og virksomhederne.

Der foreslås en skattelettelse på 20 mio. kr. Der ansøges om kompensation fra den pulje som regeringen har etableret med 150 mio. kr. Der er indregnet 75 % af 20 mio. i 2015, 50 % i 2016, 50 % i 2017 samt 25 % i 2018.

Turistkontor i højsæsonen

Vi foreslår at der oprettes et turistkontor i hhv. Gråsten og Nordborg i sommermånederne fra 1. april til 30. september. Kontoret oprettes i centrum af byerne.

Turismen på Nordals

I 2015 udkom hvidbogen for Nordals. Bogen indeholder en række glimrende initiativer, der skal medvirke til at skabe liv og aktivitet på Nordals. Nu skal der afsættes midler til at føre nogle af disse projekter ud i livet. Der afsættes et beløb på 2,5 mio. kr. til udførelsen af udvalgte projekter fra hvidbogen.

I “de gode gamle dage” havde Nordals sin egen skøjtebane. Vi ønsker at denne skøjtebane igen realiseres. Dette skal ske ved at Sønderborg Kommune påtager sig rollen som facilitator og undersøger muligheden for en realisering i samarbejde med det lokale erhvervsliv, institutioner og fonde.

Broager medborgerhus

Der foreslås oprettet et medborger hus i Broager by i det gamle rådhus, så dette fremover vil være samlingssted for borgerne i byen.

Tryghed og tillid på ældreområdet

Tryghed og tillid er kodeordene. De ældre skal føle sig trygge ved at bo på kommunens plejehjem og de pårørende skal kunne have tillid til at deres ældre er overladt til trygge hænder. Samtidig skal kommunens personale kunne føle sig trygge ved at gå arbejde og kunne have tillid til at de ikke pludselig står alene i situationen med alt presset på skuldrene, på en aften- eller nattevagt. Vi ønsker en analyse arbejdsbyrden på de enkelte plejehjem og opnormere de steder hvor der måtte være behov.

Landsbylaug

Landsby laugene er en vigtig del af kommunens satsning på landet. Vi vil gerne understøtte dette arbejde yderligere ved at afsætte 1 mio. kr. til fordeling blandt de enkelte laug efter deres størrelse.

Vi sender på den måde et vigtigt signal samt understøtter den økonomi der er.

Ligestilling af forældre

Den 4. marts 2015 vedtog byrådet reviderede regler for transport af elever, der er visiteret til specialskoler og specialklasser. De nye regler betyder bl.a., at elever af ikke samboende forældre, men med fælles forældremyndighed, kun kan transporteres fra bopælsadressen (folkeregisteradressen). I de perioder hvor barnet bor hos den forælder, der ikke har bopælsadresse til barnet, kan der ikke ske transport. Vi ønsker dette ændret, så der skabes lighed uanset fra hvilken forælder transporten skal ske og foreslår derfor en analyse af de meromkostninger dette vil medføre. Når den foreligger vil vi anvise den fornødne finansiering.

Nordhavnen

Forlængelsen af Nordvang skal udskydes et år og der skal arbejdes med en alternativ linjeføring således vejen føres udenom atletikbanen, der ligger i forbindelse med den tidligere Sønderborg Kaserne. Havneprojektet handler om at skabe en ny, attraktiv bydel i Sønderborg og med det kommende kollegiebyggeri, kan netop området omkring atletikbanen komme til at spille en vigtig rolle i at skabe liv på havnen, også udenfor kontortiden.

De grønne områder

Kontinuiteten i vedligeholdelsen af de offentlige grønne områder i byerne skal højnes. Dette skal ske ved at sikre en lokal forankring i de hold, der rykker ud fra Vej og Park for at udføre opgaverne. Vi ønsker at der fra Vej og Parks side udarbejdes en plan for hvordan dette bedst muligt at kan finde sted indenfor den nuværende organisation, samt en handleplan for hvordan dette kan implementeres i det daglige arbejde. Eventuelle meromkostninger skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget og tildeles ved 1. bevillingsrevision i foråret 2016.

Byudviklingspuljer

Vi ønsker en fortsat videreførelser af de hidtidige byudviklingspuljer således handelsstands-foreningerne også i årene fremover vil have mulighed for at kunne søge tilskud fra kommunen til udvikling i handelsbyerne. Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 som kan søges af aktørerne.

Sundhed

Vi ønsker at fokusere sundhedsindsatsen med lokale tiltag, således at borgerne oplever nærhed og lighed i de tilbud som kommunen udbyder. (Kræver ikke yderligere økonomi, blot fokusering af eksisterende midler).

 

 

13. april 2024 Sønderborg, Frivillige

Gå en tur på Kær og støt julemærkehjemmene

13. april 2024 Sønderborg

Lions Danmark har i årenes løb støttet Julemærkehjemmene med ca. 2,8 millioner kroner og nu inviterer klubberne i Sønderborg Kommune til, at du og alle andre kan møde op den 5. maj og gå 1000 meter, nyde naturen i godt selskab – måske med familien, nogle naboer, kolleger eller venner – og støtte Julemærkehjemmet Fjordmark. […]

Læs mere...