Dansk Folkeparti vil have bro mellem Nordals og Jylland

26. september 2017 KV2017 Skrevet af: Ole Kæhler

Ligesom Venstre og flertalsgruppen, så har Dansk Folkeparti også lavet et budgetoplæg, der kan komme med under armen, når der skal forhandles om de næste års kommunebudget.

Mest opsigtsvækkende på Dansk Folkepartis ønskeliste er en broforbindelse mellem Nordals og Jylland.

“Man kan sejle fra Jylland til Als hver halve time, men det er langt bedre med en bro, fordi den vil betyde, at man kan bo på Nordals og arbejde i f. eks. Haderslev eller bo i Haderslev og tage arbejde på Linak eller Danfoss”, siger Stefan Lydal til SønderborgNYT. Nordals-Lyllandsbroen er ikke et alternativ til planerne om en bro mellem Als og Fyn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ideen med en Nordals-Jyllandsbro kommer iøvrigt fra Bent Larsen og Jan Rytkjær Callesen, der begge bor på Nordals.

I budgetoplægget skriver DF:

Konjunkturen har været med Sønderborg Kommune i de senere år og vi ser således på et ledighedstal, der i dag er markant lavere end for bare fire år siden. Der er derfor også i de senere års budgetter blevet hentet et anseeligt millionbeløb på beskæftigelsesområdet.

Uagtet ser vi stadig, at der lægges penge tilbage i kassen ved midtvejsreguleringen og vi ser derfor også en mulighed for at hente yderligere rationaler på beskæftigelsesområdet. I 2018 har vi således indarbejdet en

Artiklen fortsætter under annoncen

besparelse på 8 mio. kroner, stigende til 10 mio. kr. i 2019 og fremefter.

Ligesom der i det private erhvervsliv er blevet skabt mange jobs gennem de senere år, så er antallet af medarbejdere og ledere i Sønderborg Kommune også steget. Organisationen er blevet udvidet og derved er udgifterne til administration og ledelse også gået op.

Dansk Folkeparti har en klar vision om en Sønderborg Kommune, med flere varme hænder, men for at kunne realisere denne, ser vi det også nødvendigt at se organisationen efter i sømmene. Vi har således lagt et

Artiklen fortsætter under annoncen

rationale på 5 mio. kr. ind i 2018, stigende til 10 mio. kr. i 2020 og frem.

Foruden disse to store punkter, så har det årlige servicetjek af kommunens finanser afsløret en
mulighed for hente et provenu på i alt 15,5 mio. kr. over budgetperiodens 4 år.

Politiske prioriteter i budgetforslaget

For Dansk Folkeparti er det vigtigt at vi får fokus på bløde værdier, som kommunen tilbyder borgerne. I vores budgetforslag for 2018 ønsker vi især at prioritere ældreområdet, men også folkeskolen, de unge, integrationsindsatsten og beskæftigelsesområdet, har vi set nærmere på i vores forslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

En bedre forebyggende indsats

Hvis vi starter med at se lidt tilbage i tiden, så var Dansk Folkeparti, med budgetforliget for 2015, en del af det flertal i Sønderborg Byråd, der besluttede at opprioritere den socialpræventive indsats i Sønderborg Kommune.

Dengang skete det bl.a. med driftsmidler til 24/7-Kontakten og gadeplansarbejdere.

Det er vores oplevelse, at der er sket fremskidt på området, men vi savner stadig en mere målrettet bekæmpelse af rusmidler blandt de unge og har derfor afsat midler til en ekstra SSP-medarbejde, der skal arbejde specifikt med bekæmpelsen af stoffer og alkohol blandt de unge, rundt omkring i kommunen. Samtidig skal vi indgå i tættere samarbejde med politiet omkring bekæmpelsen af salget af stoffer, på de steder, der i dag allerede er kendte af kommunen og de unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

En bedre ældrepleje

Det kommer næppe som den helt store overraskelse at ældreområdet er en hjertesag for Dansk
Folkeparti.

Vi ønsker, at alle ældre får en værdig alderdom, uagtet om de har en stor privatformue, eller skal få det hele til at kænge sammen for en folkepension. Derfor er det også vigtigt, at vi sørger for, at der er tid til den enkelte ældre.

Med Dansk Folkepartis budgetforslag vil vi prioritere i alt 9 mio. kr. årligt mere til driften i ældreplejen. De 6 mio. kr. afsættes til flere hænder rundt omkring på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen.

Derudover afsættes 2 mio. kr. til mere rengøring til ældre i eget hjem og slutteligt har vi afsat 1 mio. kr. til at der på plejehjem kan gennemføres fredagsbar for de ældre hver uge, og samtidig afvikles sociale arrangementer, f.eks. musikarrangementer, teaterspil m.v., som kan være med til at skabe liv og glæde på plejehjemmene.

Folkeskolen trænger til en hjælpende hånd

Folkeskolen har i de senere år været under pres. Dels er der fra Christiansborgs side blevet gennemført reformer og dels døjer store dele af Danmark, inklusiv Sønderborg Kommune, med et
faldende børnetal.

Samtidig er der for alvor kommet en konkurrent til det kommunale tilbud, med de mange friskoler, der er opstået rundt omkring i kommunen.

Folkeskolen står således overfor to store udfordringer, og hvor det faldende børnetal kan være ganske svært at løse fra politisk side, så kan vi gøre noget fra politisk side for at forstå, hvorfor folkeskolen mister elever til friskolerne, og samtidig forsøge at løse det.

Dansk Folkeparti har med sit budgetforslag afsat midler til en dybere analyse af de private tilbud i kommunen og samtidig afsætter vi årligt 1,5 mio. kr. på driften i overslagsårene, til opfølgende tiltag i folkeskolen, med baggrund i analysen.

Vi er også realister, så vi ved godt at man næppe løser alle udfordringer med 1 mio., hvorfor vi også er indstillet på at der i budget 2019, sandsynligvis skal afsættes yderligere, men ønsker konkrete forslag på bordet, inden pengene bevilges.

Integrationsindsatsen

Reglerne for repatriering er i de senere år blevet ændret og det er således blevet gjort mere – økonomisk – attraktivt for flygtninge og familiesammenførte at vende hjem til sit hjemland. Dette er sket samtidig med, at der fra regeringen er blevet udstukket en gulerod til kommunerne, i form af en bonus på 25.000 kr. pr. flygtning, der forlader landet på denne ordning.

Dansk Folkeparti afsætter i sit budget en dedikeret ressource på arbejdsmarkedsområdet, der skal beskæftige sig med denne ordning i praksis.

Vi tror på, at hvis vi investerer den tid der skal til, så vil det være en kostneutral post i budgettet, der på sigt vil kunne skabe et overskud i regnskabet. Samtidig med denne indsats ønsker vi, at kommunens oplysning omkring hjemrejse skal tydeliggøres mere og sendes med ud, allerede i det første brev, som det sker i andre kommuner.
Dette er dog ikke Dansk Folkepartis eneste forslag på integrationsområdet.

Vi ser også at der for første gang i storkommunens tid, tages stilling til modersmålsundervisningen.

I dag tilbyder Sønderborg Kommune således modersmålsundervisning i de sprog, der er elever nok til at oprette
hold, omend vi lovgivningsmæssigt kun er forpligtiget til at tilbyde hold til børn fra EU- og EØS-lande.

Dansk Folkeparti forslår således at vi begrænser udbudet til det lovpligtige.

Slut med Flextrafik i Sønderborg by

Flextrafikken blev i Sønderborg Kommune indført som et ekstra tilbud de, der boede uden for de store byer og som ikke havde en fast busforbindelse.

Oprindeligt var tanken, at Flextrafik skulle bruges som en forbindelse til den øvrige kollektive trafik, men det har i dag udviklet sig til en discount-taxa med offentligt driftstilskud. Vi ved fra trafikanalyser, at hver anden tur foretages internt i postnummer 6400.

Dansk Folkeparti ønsker ikke, at Flextrafikken skal tage livet af vores lokale taxavognmænd, der i forvejen er hårdt pressede på økonomien, så vi har derfor indarbejdet i vores forslag at Flextrafik ikke fremover vil være tilgængeligt i Sønderborg By, nøjagtigt som det også er tilfældet i mange andre større byer i Danmark.

Indsats mod socialt bedrageri

Sønderborg Kommune har gennem flere år gjort sig gode erfaringer med bekæmpelse af socialt bedrageri. I starten af denne periode fik Dansk Folkeparti styrket denne indsats og ansat to medarbejdere, der siden har gjort et fantastisk stykke arbejde.

Nu sætter regeringen også fokus på den styrkede indsats mod bedrageri med forsørgelser, enkeltydelser og diverse tilskud og i forlængelse heraf, har vi afsat midler til yderligere en medarbejder til bedrageriteamet.

Forventningen er, at den ekstra medarbejder som minimum vil kunne bidrage med besparelser svarende til 0,5 mio. kr. årligt.

Liv i de tommer flagstænger

Rundt omkring i kommunen står en række kommunale flagstænger, der sjældent eller aldrig flages i. Dansk Folkeparti ønsker, at disse i højere grad tages i brug, på de officielle flagdage, og vi
afsætter derfor 20.000, kr. årligt til dække arbejdstid og diverse vedligehold i forbindelse med her.

Anlægsinvesteringer

Trafiksikkerhedspulje

Med Dansk Folkeparti budgetforslag afsættes en årlig pulje på 1 mio., løbende over 3 år, til at få udbedret trafiksikkerheden rundt omkring i kommunen. Sønderborgs vejnet har desværre flere sorte pletter, hvor det er farligt at færdes som fodgænger eller cyklist og det er disse vi først og fremmest ønsker udbedret, så man kan færdes trygt i trafikken, som den bløde trafikkant.

Analyse af broforbindelse på Nordals

At Nordals i de senere år har været udfordret er næppe nogen hemmelighed. Danbos aktiviteter med at omdanne tomme lejlighedskomplekser til attraktive 1-plans boliger, er et af de mest synlige spor på arbejdet med at forandre boligmassen, men nye rækkehuse alene, gør ikke det store for udviklingen.

Der skal tænkes ud af boksen og ses i helikopterperspektiv på området.

Et forslag, der ligger på bordet går i alt sin enkelthed ud på at lave en fast forbindelse mellem Nordals og
Jylland.

En fast forbindelse vil gøre ikke bare Nordals langt mere attraktivt som boligområde, for familier hvor den ene ægtefælle har job i f.eks. Aabenraa Kommune, men den øger samtidig muligheden for at erhvervslivet på Nordals, kan hente arbejdskraft længere nordfra, da køreturen således vil kunne afkortes markant, målt i såvel kilometer som minutter.

Dansk Folkeparti har i sit budgetforslag afsat i alt 1,2 mio. kr. over 2 år, til at få udarbejdet en nærmere analyse af hvilke fordele en fast forbindelse nærmere vil give Nordals og Sønderborg Kommune, og samtidig kaste
klarhed over hvor en sådan forbindelse i givet fald skal placeret, for at komme til bedst mulig gavn.

Turismeprojekt Nordals

Dansk Folkeparti ønsker fortsat at bakke op om det store arbejde som frivillige har lagt, og fortsat lægger i arbejdet for at genopfinde og udvikle som destination og beboelse. Vi er glade for resultatet af den første hvidbog, der blev udarbejdet og afsætter derfor i vores budget 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til implementeringen af projekter fra hvidbogen og understøttelse af det løbende arbejde Visionsgruppen Nordals laver på hvidbog 2.0.

Nye omklædnings- og backstagefaciliteter

Sønderborg Kommune vil som en del af turismesatsningen også satse på at tiltrække større kunstnere til kommunen, end hvad vi kan trække i dag.

F.eks. har vi på forsvarets gamle øvelsesområdet skabt rammerne til at kunne afvikle koncerter med op til 100.000 tilskuere. Det er dog langt fra alle kunstenere, der kan trække helt så mange, så der vil også fortsat være et behov
for at kunne afvikle koncerter i Mølleparken, hvor Sønderborg efterhånden er kommet på landkortet med intimkoncerter med store navne som Elton John, B.B. King, m.fl.

Kunstenere som disse stille dog også krav til faciliteterne bag scenen og der er derfor behov for en renovering af
omklædnings- og backstagefaciliteterne som Kultur i Syd deler med fodboldklubben Sønderborg Fremad.

Dansk Folkeparti afsætter i 6,5 mio. kr. i 2019 til at udføre dette arbejde, under forudsætning af at Kultur i Syd selv kommer med det restende beløb til anlægsprojektet på i alt 13 mio. kr.

Munkemøllebro

I flere år har vi vidst at Munkemøllebro skulle laves på et tidspunkt. Den har i mange år været udskudt, da det er en kæmpeinvestering på hele 26,5 mio. kr., der skal til for at udbedre de skader broen har pådraget sig med tiden, men nu er vi ved at være nået dertil, hvor broen skal repareres, hvis ikke vi i stedet skal bygge en ny, til et meget større beløb.

Derfor har vi i Dansk Folkepartis budgetforslag også afsat de nødvendige midler til broen i 2019 og 2020.

24. juli 2024 Kultur, Sønderborg

Historisk ringridning med tilskuerne tæt på ryttere og heste

24. juli 2024 Kultur

Tirsdag eftermiddag var ryttere fra familien Nicolaisen og familien Petersen var klar ved galgerne til den historiske ringridning ved Sønderborg Slot – og Ringriderfestens Heroldere både blæste i deres horn og slog på tromme. Rytterne og herolderne var klædt i flotte dragte fra en svunden tid, så ingen var i tvivl om, at det var […]

Læs mere...