John Lohff: Als-Fyn forbindelsen en gylden investering

5. december 2017 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Komitémedlem i Alsfynbroen, John Lohff, skriver:

Region Syddanmark besluttede i 2011 at udarbejde en analyse af de samfundsøkonomiske forhold, herunder trafikgrundlaget, for en fast forbindelse imellem Fyn og Als. Samlet set viste undersøgelsen et plus, når den samfundsmæssige betydning for landsdelene blev indregnet. For alene at få forbedret grundlaget på trafiksiden blev der i 2016 iværksat en trafikal analyse med den nye Landstrafikmodel som grundlag.

Analysen fastslår, at der kan opnås betydelige rejsetidsbesparelser og turen vil blive taget af over 33.000 biler på et hverdagsdøgn, såfremt man kan passere gratis som på Lillebæltsbroerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis man supplerer den trafikale analyse med den samfundsøkonomiske analyse vil fordelene blive kraftigt forøgede. F.eks. de jobmæssige muligheder på tværs af bæltet, et mere sammenhængende sundhedsvæsen og de ekstra muligheder for vore studerende. Hertil hele turismedelen, mulighederne for erhvervslivet samt hurtigere logistik, varebevægelse og bosætningsmuligheder.

Det landspolitiske perspektiv

John Lohff håber det nye regionsråd vil arbejdere for en Als-Fyn-forbindelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

En fast forbindelse fra Fyn til Sønderjylland vil give hurtig adgang fra Fyn direkte til markederne i Nordtyskland, Holland, Belgien og længere syd på.

Det vil være godt for erhvervslivet og det vil være godt for turismen sydfra til hele det sydfynske område.

Som supplement til den syddanske forbindelse skal forbindelserne nordfra i Jylland og ned over den faste grænse til Tyskland udbedres, hvilket den kommende midtjyske motorvejsforbindelse og udvidelsen af E45 vil medvirke til.

Artiklen fortsætter under annoncen

På den måde bliver Danmarks infrastrukturmæssige konkurrencekraft målrettet og øget, og bliver forbindelsen fra Fyn til Als etableret, vil vi endvidere se en mere jævn trafikfordeling på motorvejsforbindelserne N-S i Jylland.

Odense har en central rolle

Odense har som den største by i Region Syddanmark en ambition om at blive regionens hovedstad og blive en storby frem for kun en stor by. Mange projekter er iværksat og flere af disse er støttet af regionen og staten. F.eks. det nye Universitetshospital OUH.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis Odense skal gøre sig noget håb om at få den sydligste del af Sydjylland, herunder de tre sydligste kommuner, til at føle tilhørsforhold til Odense, skal det være slut med at køre op over hængselleddet, der udgøres af de to Lillebæltsbroer. Ved at medvirke til etablering af en fast forbindelse imellem Fyn og Als vil de sydligste jyske kommuner få et naturligt forhold til OUH, til SDU Odense og meget mere.

Det vil være godt for Odense selv, såfremt byens ambitioner skal indfries, at byen kraftigt støtter tanken om den faste forbindelse. Den støtte har hidtil manglet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jo længere tid der går, jo mere vil tilknytningen i det sydligste Jylland til enten Aarhus, Esbjerg i vest eller Flensborg og Hamborg forøges.

Så Odense – vågn op.

Region Syddanmark

Engagementet fra regionens side har været svingende i styrke. Helt fra indledende bevillinger til betragterens rolle. Det er naturligvis også en balancegang der skal udøves, idet der er mange hensyn at tage. Skiftende udvalgs- regionsrådsformænd har dog aktivt fulgt udviklingen i projektet, og jeg er af den overbevisning, at åbner der sig muligheder for realiseringen, vil det nye regionsråd se positivt på sagen.

Jeg så naturligvis gerne, at regionens engagement var lige så stort som det ses i forbindelse med regionens deltagelse i Hærvejskomiteen, Komiteen til opgradering af E20, Billund Lufthavn m.v. Et positivt og meningsfyldt engagement, men det er Als-Fyn forbindelsen sandelig også.

Afslutning

Med baggrund i ovenstående burde der ikke være nogen tvivl om, at den faste forbindelse imellem Als og Fyn skal etableres. Det er derfor også glædeligt, at de to kommuner Sønderborg og Faaborg-Midtfyn er faste i troen på, at projektet kan lykkes.

Det er mit håb, at de nyvalgte regionsrådsmedlemmer og de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer aktivt følger og understøtter omtalte projekt. Et projekt der vil være af stor betydning for Region Syddanmarks fremtidige udvikling.

Als-Fyn forbindelsen vil være en gylden investering og til stor glæde for de kommende generationer.