Jurist: Sønderborgs STU-beviser opfylder ikke kravene

4. oktober 2014 Uncategorized

Af Peter Christensen, Landsforeningen Ligeværd

Ligeværd har forelagt foreningsfællesskabets juridiske konsulent Jens Meyhoff kompetencebeviset fra Sønderborg og bedt ham kommentere på beviset og kommunens forpligtelser.ligeværd

Kompetencebeviset udstedt af Sønderborg Kommune opfylder ikke umiddelbart bekendtgørelsens krav undtagen navn, cpr- nummer og samlet varighed, dvs.

Artiklen fortsætter under annoncen

at der mangler følgende, forklarer Jens Meyhoff og lister manglerne op:

• Den unges mål med hele uddannelsen, dvs. det samlede mål.

• En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold, dvs.

Artiklen fortsætter under annoncen

delmål for teori.

• En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold, dvs. delmål for praktisk læring.

• En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelsesdele og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer, dvs.

Artiklen fortsætter under annoncen

evaluering af uddannelsesforløbet og dets betydning for udviklingen i/højnelsen af den unges kompetencer.

“Kommunen har ansvaret for at få udarbejdet et kompetencebevis, der opfylder bekendtgørelsens detaljerede krav om ind-hold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen må gerne gøre det som et bilag til selve kompetencebeviset – blot det er klart, hvad bilaget omhandler, og at der i kompetencebeviset henvises tydeligt til bilaget”, forklarer Jens Meyhoff.

Kommunen skal indkalde den unge til en afslutningssamtale inden for fristen på 14 dage eller gøre opmærksom på, at der vil blive indkaldt til samtale, når en samtale ikke kan finde sted inden for fristen på 14 dage.

Samtaleelementet

For så vidt angår samtaleelementet fremgår det af § 9, at samtalen ”… skal normalt finde sted senest 14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet.

Artiklen fortsætter under annoncen

rådhus…” Det betyder for det første, at indkaldelse til/varsling om samtale skal være afgivet inden for fristen samt at samtale kan finde sted senere end de 14 dage, hvis der er en konkret begrundelse for ikke at afholde samtalen inden for den givne frist.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afholdelse af samtale senere end lovens frist kan være begrundet i såvel den unges forhold, som i kommunens mulighed for at behandle de relevante informationer om STU-forløbet og den unge selv, herunder den unges tilgængelighed.

“Hvis en ung har bedt en anden føre sin sag skal al korrespondance og kontakt rettes til den, der har fuldmagt til at føre sagen”, understreger Jens Meyhoff og fortsætter:

“Eventuelle frister, svarfrist, ankefrist og lign., gælder ved en procesfuldmagt først fra fuldmagtsindehaverens modtagelse af kommunens henvendelse/afgørelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er kritisabelt, hvis kommunen går uden om en fuldmagtsindehaver. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at den unge selv møder frem, men også i disse tilfælde skal en henvendelse om fremmøde/kontakt ske gennem fuldmagtshaveren”.

 

Lovgrundlaget

Kravet om udstedelse af et kompetencebevis til den unge, der afslutter et STU-forløb fremgår af lovens § 9.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af samme bestemmelses stk. 3, fremgår en bemyndigelse til ministeren til at udstede nærmere regler om bevisets form og indhold. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1425 af 12.12.2013.
En bekendtgørelsen har inden for dens område ret kraft som en lov og skal derfor følges.

Af bekendtgørelsens § 17 fremgår om kompetencebeviser:

§ 17, stk.

Artiklen fortsætter under annoncen

1 Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunalbestyrelsen for, at der udstedes et kompetencepapir til den unge.

Stk. 2 Kompetencepapiret skal indeholde følgende oplysninger: 1) Den unges navn og personnummer.

2) Den unges mål med hele uddannelsen, jf.

Artiklen fortsætter under annoncen

§ 7, stk. 2. 3)

En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold.

4) En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold.

5) En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelses- dele og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer.

Stk.

Artiklen fortsætter under annoncen

3 Forinden kompetencepapiret udstedes, sørger kommunalbestyrelsen for, at den unge indkaldes til en samtale om, hvordan uddannelsen er forløbet. Indkaldelsen til samtalen skal normalt finde sted senest 14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis den unge ønsker det, kan den unge under samtalen bistås af forældre eller værge eller andre personer, som den unge har tillid til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. april 2021 Uddannelse, Sønderborg

Økonomiudvalget skal se på hvordan flere uddannelser trækkes til Sønderborg

18. april 2021 Uddannelse

Der er igennem flere år arbejdet på at få flere uddannelser til kommunen og det er sket igennem forskellige råd og udvalg og i tæt dialog med områdets uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I 2021 er der i den politiske debat i Folketinget og regeringen sat fokus på, at der skal være flere uddannelsespladser regionalt og lokalt […]

Læs mere...