Hele budgetforslaget fra Flertalsgruppen

17. september 2014 Politik

Budgetoplæg fra flertalsgruppen i Byrådet:

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Enhedslisten og Konservative fremsætter hermed forslag til budgetforlig om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Sønderborg Kommunes budget 2015 og overslagsårene 2016-18.rådhus1

Artiklen fortsætter under annoncen

De overordnede temaer i forslaget er udvikling og balance. Sønderborg Kommune skal også i fremtiden være kendt som en udviklingsorienteret kommune, der sætter ambitiøse mål for fremtidens by- og landdistriktsudvikling, klima- og miljøtilpasning samt regionale og grænseoverskridende samarbejder. Fremtidens samfund skabes naturligvis ikke alene fra rådhuset.

Udviklingen involverer en lang række partnere, der hver i sær bidrager med netop deres særlige ressourcer og indsatser. Men Sønderborg Kommune er på alle måder en vigtig katalysator for udviklingen. Rollen som katalysator løfter vi blandt andet ved at lave en række markante langsigtede investeringer, som skal understøtte fremtidens vækst og velfærd i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Markante langsigtede investeringer gør imidlertid, at der skal være fokus på den grundlæggende økonomi- ske balance – også på den lange bane. Der skal være overensstemmelse mellem vores indtægter og udgif- ter, så vi kan fastholde rollen som aktiv igangsætter.
Den kommunale økonomi er skabt af lokale politiske beslutninger såvel som mere overordnede strukturelle økonomiske forhold. Forslaget bygger således på den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen betyder, at der er en robust finansiering af de kommunale opgaver i 2015, ikke mindst på grund af et særligt 1-årigt finansieringstilskud. Omvendt be- tyder aftalen også, at der på den længere bane må forventes en mærkbar reduktion i de kommunale ind- tægter.

Artiklen fortsætter under annoncen

De langsigtede økonomiske prognoser skaber behov for en høj økonomisk ansvarlighed, som forslaget parter er indstillet på at løfte. Der vil være krav om skarp politisk prioritering af fremtidens udgifter og lige så skarpt fokus på smartere, mere effektive måder at løse opgaverne på. I overensstemmelse hermed indeholder forslaget en række politisk prioriterede indsatser, mens der også er indarbejdet konkrete politiske fravalg.penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Den overordnede økonomi i forslaget er opsummeret i nedenstående tabel. Økonomien sigter på at fastholde en ansvarlig likviditet, der er i hele perioden overholder kommunens målsætning.

Forslaget kan ses den som første konkrete udmøntning af kommunens visionsgrundlag 2014-17, godkendt i Byrådet juni 2014. Flere af de vedtagne visionstemaer vil således kunne genkendes i tekstens fem afsnit, der i overskriftsform fokuserer på:

 

 En økonomi i balance, budgetforligets finansieringsgrundlag.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Vækst og jobskabelse.

 Fremtidsparat arbejdskraft.

 Vores fyrtårne.

 Kvalitet i de kommunale tilbud og ydelser.

En økonomi i balance, budgetforligets finansieringsgrundlag

Forslagets parter anser økonomisk ansvarlighed som et grundlæggende krav i de kommende år. Politiske prioriteringer vil derfor skulle finansieres fuldt ud. Hertil ønsker partierne at lægge sporene til en langsigtet økonomisk balance, så vi sikrer at kommunen også fremadrettet har handlefrihed.penge
Det økonomiske fundament skabes ved flere elementer. For det første indarbejdes forventede gevinster af de mange udviklingsinitiativer. De forventede gevinster relaterer sig primært til den forventede befolk- ningsudvikling. Det indgår således som en del af budgetforslaget, at der fremadrettet tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose frem for kommunens egenproducerede. Skiftet i befolknings- prognose medfører, at der kan budgetteres med et merprovenu fra 2016-18 på henholdsvis ca. 5 mio. kr., 10 mio. kr. og 15. mio. kr. i kommunale indtægter.

 

Kunsthallen og Ærøfærgen stryges

Klare politiske prioriteringer handler om at vælge, men også at turde vælge fra. Udspillet indeholder en række klare politiske prioriteringer, og parterne er enige om at disse tilvalg skal modsvares af ansvarlige politiske fravalg. Et konkret element heri er afskaffelse af det forventede kommunale driftstilskud til Kunsthallen på havnen, som ikke kan forventes realiseret fra 2017. Dette fravalg vil give en budgetbesparelse på ca. 10 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Ligeledes opsiges aftalen om støtte til Ærø-færgen fra og med 2016. Dette vil give et årligt provenu på 1 mio. kr.
Økonomisk balance handler om at tænke og handle langsigtet. Parterne ønsker derfor at igangsætte et langsigtet effektiviseringsarbejde, der dels skal understøtte ambitionen om at skabe en endnu mere innovativ kommunal organisation, dels skabe en grundlæggende økonomisk robusthed i kommunen. Kloge ef- fektiviseringer kræver at vi tør handle anderledes og tør udfordre os selv og vores vaner. For at understøtte effektiviseringsarbejdet afsættes derfor i 2015 en pulje på i alt 7 mio. kr., øremærket til pilotprojekter eller tiltag der sandsynliggør et fremadrettet effektiviseringspotentiale. De langsigtede gevinster forventes at udgøre 27 mio. kr. i 2016, stigende til 35 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i 2018. Der er endvidere en forvent- ning om at effektiviseringsarbejdet vil kunne fortsættes også i årene 2019-21, svarende til yderligere gevinster på 10 mio. kr./år.
Sønderborg Kommunes børnetal har været faldende igennem en årrække. På den baggrund er partierne enige om at forvaltningen skal undersøge, om der er områder, der kan budgettilpasses som følge af disse demografiske ændringer.
På anlægsområdet er der lavet en række omprioriteringer, der dels skal skabe økonomisk råderum for nye investeringer, dels skabe et finansieringsgrundlag for det samlede budgetforlig. Forslaget til budgetforlig indeholder i særskilt bilag en samlet oplistning af tiltagene på anlægsområdet.

Vækst og jobskabelse

Partierne bag forslaget er enige om at fremtidens velfærd blandt andet skal sikres ved vækstskabende initi- ativer i dag. En række tiltag skal dels styrke Sønderborgs status som attraktiv erhvervskommune, dels styrke det eksisterende erhvervsliv og herigennem understøtte den lokale jobskabelse.landsby
Byrådets flertalsgruppe har allerede i konstitueringen tilkendegivet, at man ønsker en halvering af den så- kaldte dækningsafgift for erhvervsdrivende. Partierne bag budgetforslaget er imidlertid enige om en endnu mere ambitiøs tilgang, således at dækningsafgiften afskaffes helt allerede fra 2015. Samtidig forventer par- tierne, at erhvervslivet ligeledes understøtter vækstinitiativerne i kommunen i budgetperioden – gerne i et tilsvarende omfang.
Konstitueringsgrundlaget indeholdt en yderligere satsning på erhvervsudviklingen ved skabelsen af et egentligt erhvervsudvalg. Erhvervsudvalget har siden sin oprettelse arbejdet med og sat sit præg på den nyligt vedtagne erhvervsfremmestrategi, ligesom udvalget vil få en vigtig rolle i forhold til det fremtidige Sønderborg Vækstråd.
Med henblik på at skabe et tilstrækkeligt fundament for det fremtidige arbejde med vækst og jobskabelse, er partierne enige om at målrette op mod 13 mio. kr. årligt til erhvervsudvalgets arbejde.
Ud af det samlede beløb fokuseres ca. 10 mio. kr. på den fremtidige erhvervs- og turismeindsats.
Tilførslen afspejler, at Erhvervsudvalget også vil få en nøglerolle i realiseringen af de ambitiøse intentioner indeholdt i den vedtagne

Ole W. Stenshøj får nøglerolle, når der skal skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Ole W. Stenshøj får nøglerolle, når der skal skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Masterplan for iværksætteri. Den samlede iværksætteriindsats skal understøtte, at der skabes nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Den konkrete målsæt- ning er, at der fra 2015 årligt skabes minimum 1-2 nye vækstvirksomheder med +50 arbejdspladser og +50 mio. kr. i omsætning. Erhvervsudvalget forventes at holde arbejdet inden for en samlet årlig ramme på 1,8 mio. kr.
Et af de områder, hvor Sønderborg-området allerede er i front erhvervsmæssigt, er inden for energi- og klimateknologi. For at kunne fastholde og videreudvikle denne position, er parterne enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til kernemedlemskab af den nationale klynge ”Clean”. Medlemskabet og økonomien for- ankres og finansieres i regi erhvervsudvalget. Ligeledes afsættes 0,2 mio. kr. årligt til medlemskab af Gro-Net, et fokuseret netværk rettet mod områderne ledelse, miljø, arbejdsmiljø og CSR.
Endelig vil Erhvervsudvalget fremover have en ikke-disponeret årlig pulje til nye tiltag, svarende til 0,5 mio. kr. Finansieringen sker ved at omprioritere anlægspuljen ”Kultur- og erhvervsudviklingspuljen”.
Et yderligere væksttiltag er at afsætte en egentlig pulje under Økonomiudvalget på 1 mio. kr. årligt til kommunal medfinansiering i såvel kulturelle som erhvervsmæssige projekter.
Med henblik på at understøtte det bredere regionale udviklingsarbejde, afsættes ligeledes ikke-disponerede midler, svarende til 1,5 mio. kr. årligt, i Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling.

Partierne ønsker at udvikle arbejdet med indkøbsrationaler og aktuelle indkøbsaftaler. Et fokus på nye aftaleområder og -fornyelser skal så vidt hensigtsmæssigt tage lokale hensyn og tilgodese lokale udbydere.
Handelsstanden har det seneste år kunnet ansøge om midler til udviklingstiltag i vore handelsbyer. De mange spændende ansøgninger vidner om stort engagement og iderigdom blandt vores handlende og deres foreninger. Med forligsforslaget fastholdes den eksisterende pulje på 2 mio. kr. i 2015, så nye tiltag kan realiseres, inden for rammerne af en kommende Masterplan for området.
Sønderborg gågade er et handelsmæssigt omdrejningspunkt for sønderborgensere, såvel som de mange besøgende i byen. I samråd med det lokale handelsliv udskydes den påtænkte renovering af gågaden, så der sikres en fornuftig gennemførelse. Partierne ønsker desuden at udvikle og bakke op om projektet ”Det sønderjyske hus” i øvre Perlegade.

Et enigt Byråd har i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens visionsgrundlag tilkendegivet, at vi også vil være førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne. Parterne bag budgetforslaget ønsker at understøtte denne ambitiøse målsætning med konkret handling. Der afsættes derfor 0,62 mio. kr. årligt til ansættelse og drift af det vi kalder en ’jobskaber i land- distrikterne’. Indsatsen i landdistrikterne afstemmes med øvrige erhvervsaktiviteter. Landdistriktsudvalget udarbejder endvidere en fødevarepolitik.
Fremtidens vækstinitiativer vil ikke alene være kommunale. Kommunen vil indgå som aktiv part i sam- fundsudviklingen i samspil med en lang række øvrige aktører. Fonde, virksomheder, foreninger og aktive borgere er blot eksempler på fremtidige medspillere. Udviklingen vil skabes i fællesskaber. I overensstem- melse med denne åbne tilgang ønsker partierne, at Sønderborg Kommune, inden for eksisterende rammer, prioriterer ressourcer svarende til et årsværk til en fundraiser funktion. Funktionen skal afsøge muligheder for at tiltrække ressourcer til gavnlige projekter i kommunen.

Fremtidsparat arbejdskraft

En række analyser har i 2014 dokumenteret, at vores virksomheder og borgere oplever Sønderborg Jobcenter som en effektiv og kompetent samarbejdspartner. En analyse har tillige vist, at Jobcenteret arbejder med høj produktivitet, uden målbare negative konsekvenser for jobcenterbeskæftigelsesgraden. Byrådet godkendte i foråret en forstærket indsats på området i form af en varig tilførsel på ca. 11 mio. kr. årligt. De tilførte midler vil gøre det muligt med en styrket indsats på flere områder. For det første forventes at flere kommer hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet efter sygedagpengeforløb. For det andet ønskes et forstærket fokus på revalidering som redskab, herunder ikke mindst muligheden for opkvalificering via uddannelse. Endelig skal midlerne sikre en sikker implementering af flere nye reformer på arbejdsmarkedsområdet de kommende år. I tillæg hertil blev området tilført ca. 8 mio. kr. i 2014 med henblik på særlige indsatser rettet mod unge og udvidelse af den kommunale fleksjobpulje. Partierne bag budgetforslaget er enige om at de forstærkede indsatser på området vil kunne frigøre 2 mio. kr. i 2016, stigende til 4 mio. kr. i 2017 og frem inden for overførselsområdet.
Jobcenterets fokus på uddannelse er ikke tilfældig. Partierne er overbeviste om, at netop uddannelse og kompetenceløft er en af nøglerne til fremtidens markeder. Det gælder for vores virksomheder, som i stigende grad vil basere deres produkter på specialiserede kompetencer, når de skal ind på de globale varemarkeder. Og det gælder for den enkelte, der skal finde en vej ind på arbejdsmarkedet med relevante og efterspurgte færdigheder.
For Sønderborg Kommune er det derfor helt centralt også i fremtiden at have relevante uddannelsestilbud og -institutioner, der matcher vores virksomheders forventninger til fremtiden – vi skal understøtte en fremtidsparat arbejdskraft! Med henblik på at fastholde og tiltrække nye uddannelser til området, ønsker partierne derfor at skabe en uddannelsesfond eller lignende med et stærkt og robust kapitalgrundlag. Fonden skal etableres sammen med relevante samarbejdspartnere i erhvervslivet og forankres politisk i Udvalget for Kulturel og regional Udvikling.
Sønderborg Kommune har allerede i dag en række aktiviteter knyttet til samspillet mellem uddannelses-verdenen og erhvervslivet. Partierne bag budgetforslaget ønsker derfor at aktiver og aktiviteter knyttet til Forskerparken Syd A/S og Udviklingspark Syd (UPS) indarbejdes i den fremtidige konstruktion. Parterne er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal afdække fremadrettede muligheder, således der kan forelægges et endeligt politisk beslutningsoplæg i første halvår 2015. Beslutningsoplægget skal indgå som en del af en samlet strategisk plan for udviklingen af fremtidens uddannelses- og studiemiljø.
De videregående uddannelser er blot sidste del af en samlet fødekæde på uddannelsesområdet. Vores børn og unge skal fra tidlig alder motivers til at tage en uddannelse. Det er vores bedste muligheder for at hjælpe dem godt på vej. Partierne er enige om at lave en ambitiøs investering i fremtiden ved at hjælpe med en af de mere strukturelle barrierer, der kan stå i vejen for uddannelse – den geografiske nærhed til ungdomsud- dannelsen. Et gratis buskort til elever på ungdomsuddannelser, med en betydelig afstand fra hjem til uddannelsesinstitutionen, skal fra medio 2015 gøre det muligt for alle at komme trygt og sikkert fra hjem til uddannelse. Initiativet skal ses i sammenhæng med den, i konstitueringsgrundlaget, aftalte redefinering af det samlede befordringsområde i kommunen, herunder vurderingen af andre målgruppers behov. Eksisterende bevillinger til den kollektive trafik øges med 3,5 mio. kr. årligt med henblik herpå.

Vores fyrtårne

Sønderborg Kommune har udnævnt tre konkrete Fyrtårne, som særlige indsatsområder i kommunen, henholdsvis Project Zero, Udviklingen af Byens Havn og Turisme.
Project Zero, og målsætningen om CO2 neutralitet, har igennem de seneste år været et tydeligt varetegn for kommunen. Markante projectzeroinvesteringer inden for bygningsrenovering har blandt andet ført til markant lavere klimabelastning fra de kommunale bygninger. I alt 78 mio. kr. er i perioden 2013-16 afsat til projek- terne, som på den lange bane vil medføre lavere CO2 udledning og bedre driftsøkonomi i den kommunale bygningsmasse. Partierne bag budgetforslaget er enige om at fastholde den offensive kurs inden for klima- området i de kommende år og fuldføre investeringen i solcelleanlæg.
Havnen skal fortsat udvikles ambitiøst. Parterne er enige om at fortsætte den aktive indsats for en ambitiøs havneudvikling under overskriften Byens havn. Området er et meget synligt fyrtårn, og der afsættes yderli- gere anlægsmidler svarende til ca. 78 mio. kr. over budgetperioden med henblik på at understøtte den samlede plans realisering. Beløbene skal blandt andet sikre etableringen af en træpromenade på nordka- jen, og etablering af parkeringsfaciliteter i området. Desuden er partierne enige om at justere den eksisterende periodisering, så den er synkroniseret med anlægsprojekternes faktiske gennemførelse.
Byrådet har netop vedtaget at købe den tidligere Kaserne. Partierne bag budgetforslaget er enige om at købet skaber unikke muligheder for at anlægge en helhedsorienteret vinkel på hele områdets udvikling. Havn, Kaserne og midtby skal indgå i en sammenhængende byudvikling, der understøtter vores områdes udvikling. I løbet af 2015 ønsker partierne, at der udarbejdes en helhedsplan for anvendelse af Kasernen fra 2017 og frem, og at det herunder afdækkes hvorvidt bygningerne er egnede til offentlige administrative funktioner. Partierne bag budgetforslaget er enige om at købet håndteres bevillingsmæssigt i 2014, og at lejeindtægter fra kasernen i 2015 og 2016 vil blive reserveret til udvendig vedligehold og opsparring til senere ombygning. zero

Partierne er desuden enige om at der skal udarbejdes en helhedsplan for det erhvervede område ved Kær Vestermark, i samarbejde med nuværende brugere, foreninger og borgere. Helhedsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til den forestående spejderlejr i 2017.
Sønderborg Kommune indeholder ubetinget nogle af landets smukkeste omgivelser, så kort og præcist kan det siges. Men vi vil gerne dele dem med andre, og turisme er derfor et helt naturligt tredje Fyrtårn. Ud over de naturgivne rammer, skaber vores markante kultur- og forlystelsesattraktioner en flot palette af oplevelsesmuligheder for alle.
Et nyt ’områdeinitiativ Gråsten’ og ’satsning Nordals’ forventes at skabe øget turisme, ikke bare i de konkrete lokalområder, men i hele kommunen. Herudover vil vi, sammen med en række partnere rundt om Lille- bælt, udvikle hele Lillebæltsområdet til Nordeuropas bedste ressort for aktiv kystturisme via et ambitiøst EU-støttet projekt. Lokalt i Sønderborg, forankres arbejdet i Udvalget for Kulturel Udvikling. Partierne bag budgetforslaget ønsker at sikre projektets finansiering med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Desuden er partierne enige om at fortsætte det vidtforgrenede stisystem som vandrere og motionsløbere nyder godt af. Der afsættes i perioden 2015-16 alt 2 mio. kr. til øget vedligeholdelse af udvalgte dele af Gendarmstien som forventes at åbne for yderligere aktivitetsanvendelse for både herboende og turister. Ende- lig vil turismen kunne nyde godt af flere strande med ’blåt flag’, hvortil prioriteres ca. 1 mio. kr. i budgetperioden.
Markante Fyrtårne kræver markante investeringer. Partierne bag budgetforslaget fastholder en lang række investeringer i Fyrtårnene og intensiverer desuden inden for enkelte. Konkret vil der i de kommende år være afsat ca. 300 mio. kr. inden for de tre Fyrtårne.

Kvalitet i de kommunale tilbud og ydelser

Alle borgere har på den ene eller anden måde været i kontakt med kommunen igennem deres liv. De fleste af os har modtaget kommunal børnepasning eller skolegang. Hovedparten har også brugt de kommunale biblioteker og været tilskuer eller deltager i et kommunalt kulturtilbud. Og mange har enten selv eller via den nære familie oplevet den kommunale ældrepleje. Kommunens opgaver berører os alle og er vigtige ingredienser i det vi i Sønderborg kalder ’det gode liv’. Det er derfor også af helt vital betydning, at de kommunale tilbud og ydelser indeholder fornøden kvalitet, ikke mindst inden for områder, der retter sig mod vores børn og familier samt udsatte og sårbare grupper i samfundet.
Partierne bag budgetforslaget er enige om, med 10 mio. kr., at sikre en ny dagsinstitution i Ulkebøl, som planlægges etableret i 2016. Øvrige skolemidler til etableringen, vil skulle finansieres inden for den eksisterende pulje til nye vuggestuepladser samt renoveringspuljerne inden for området. Ligeledes er der enighed om at skabe rammerne for en bedre normering i vores SFO’er, svarende til 1 mio. kr. årligt, særlig rettet mod før- skolebørnene.
Partierne er enige om at bede Børn- og Uddannelsesudvalget udarbejde forslag til en ”Sønderborg model”, til afløsning for det nuværende SFO tilbud. Den nye model skal fokusere på familiernes behov såvel som den tilknyttede forældrebetaling. Byrådet følger udviklingen i børnetallet i SFO’en og vurderer løbende behovet for prisnedsættelse. Forslag til ny model skal udarbejdes i 2015, forud for budgetlægningen 2016- 19.

Sønderborg Kommune anerkender princippet om at ligestille det tyske mindretals skoler med folkeskolen, når det gælder brug af kommunale idrætsanlæg. Herudover gives et kommunalt tilskud til støtte til børn med særlige behov i SFO-regi. Finansieringen sker indenfor driftsrammen. Endvidere er partierne enige om at fortsætte og intensivere det meget fine forebyggende arbejde inden for Børn og Familieområdet. Sønderborg Kommune har således igennem de seneste år anvendt langt færre af de meget indgribende foranstaltninger på området, som følge af større fokus på det forebyggende arbejde. Dette arbejde ønsker partierne at intensivere ved en opnormering inden for den såkaldte 24-7 kontakt, svarende til 0,9 mio. kr. årligt.
Herudover ønsker partierne at opnormere Børn og Familieområdet med 2 mio. kr. årligt. Opnormeringen skal sikre, at enhver mistanke om penge3overgreb og skolefravær kan håndteres tilbundsgående – ingen underretning skal havne på ventelister eller lignende. En del af midlerne vil muliggøre ansættelse af socialrådgivere, der kan fungere ude på skolerne.
Partierne bag budgetforslaget er enige om at ville sikre det eksisterende niveau i regi af TUBA, målrettet terapi og rådgivning for unge som er børn af alkoholikere. Partierne forpligter sig derfor på at kompensere for eventuelt tabt statsligt bidrag fra SATS-puljemidler, såfremt det måtte vise sig nødvendigt fra 2016. De eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil i givet fald blive håndteret i forbindelse med budgetlægning 2016.
Inden for det sociale område ønsker partierne endvidere at understøtte den igangværende bolighandlingsplan på handicapområdet med 1 mio. kr. årligt rettet mod kommunens værksteder, og skabe mulighed for ledsagere på handicappedes ferier, ligeledes svarende til 1 mio. kr. årligt.
Partierne ønsker at udvide kommunens økonomiske rådgivningsfunktion og beder Socialudvalget iværksætte det nødvendige herfor. Udvalget undersøger muligheder for at tilbyde “åben økonomisk rådgivning”.
Den kommunale infrastruktur betragtes af partierne som afgørende for borgernes muligheder i det daglige. På den baggrund er der enighed om at opprioritere vedligeholdelsen af kommunens vejbelægninger med 3 mio. kr. årligt, samtidig med at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til øget renovering af fortovene. Brug af lydfyr i kommunens lyskryds, vil øge tilgængeligheden for handicappede i vores byrum. I 2015 etableres lydfyr i krydset Alsgade-Lerbjerg. Tiltagene finansieres via en revurdering af anlægsprojekter inden for vejområdet samt udskydelse af elementer inden for bymidteplanen. Partierne bag budgetforslaget ønsker fortsat at understøtte forarbejdet til projektet broforbindelse Als-Fyn. Samtidig ønsker partierne, at midler i højere grad afsættes ud fra en konkret vurdering af de enkelte initiativer, og med ønske om at der laves en projektplan for det fremadrettede arbejde.
I forbindelse med en revurdering af plan vedrørende etablering af cykelstier, ønsker partierne at relevans og behov undersøges i forbindelse med eventuel cykelsti ved Augustenborg-Bro-rundkørslen. Ligeledes skal det undersøges hvordan problemet med skolebørns trafiksikkerhed i Ullerup kan afhjælpes.alsie
Lufthavnen er et strategisk stykke infrastruktur i Sønderborg Kommune. Direkte flyforbindelser sikrer hurtig og fleksibel adgang til København og de derfra videre forbindelsesmuligheder. Der afsættes midler til udvi- delse af parkeringsarealet med henblik på udvidelse af aktiviteterne. Ligeledes afsættes 3,3 mio. kr. i 2015 til investering i ny brandbil til lufthavnen, så et højt sikkerhedsniveau kan fastholdes.
På det tekniske område ønsker partierne at prioritere de grønne områder med 1 mio. kr. årligt med henblik på bedre kvalitet inden for området. Teknisk Udvalg konkretiserer udmøntningen.

Beredskabet vil i de kommende år opleve store ændringer som fælge af den statsligt bestemte strukturændring. Færre enheder skal på landsplan skabe et mere effektivt beredskab. Parterne bag budgetforslaget er på den baggrund enige om at der skal arbejdes for et samlet sønderjysk beredskab, som kan basere sig på frivillighedsaspektet, nøjagtigt som i dag.
Sønderborg har fine traditioner inden for kultur- og fritidsområderne. Budgetforslaget prioriterer de lokalhistoriske arkiver med 0,1 mio. kr. årligt, ligesom der afsættes 0,25 mio. kr. til arkivernes anlægsinvesteringer i 2015. Den tidligere Bakkensbro Skole prioriteres med ca. 2,5 mio. kr. i 2015.

Investeringen skal skabe rammerne for fremtidens ’foreningernes hus’, hvor en lang række kulturinitiativer kan understøtte de lokale fællesskaber og derigennem områdets vækstpotentiale. Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget anmodes desuden om, i foråret 2015, at foretage en behovsanalyse i forhold til eventuel etablering af medborgerhuse/foreningshuse i Broager og Gråsten. Det tidligere Rådhus i Broager skal indgå i vurderingen. En ny model inden for sangcenteret, prioriteres med 0,75 mio. kr. fordelt over budgetperioden. Endelig vil der ske en kraftig ombygning og modernisering af stadion i Sønderborg, hvortil partierne ønsker afsat 2,7 mio. kr. i 2015.
Kvalitet skabes af mennesker, ikke mindst inden for kommunale kerneopgaver.

Sundhedsformand Helge Larsen har fået penge til at styrke ansattes sundhed - hvis private virksomheder skal "købe ideen" må kommune gå foran.

Sundhedsformand Helge Larsen har fået penge til at styrke ansattes sundhed – hvis private virksomheder skal “købe ideen” må kommune gå foran.

Ansatte i Sønderborg Kommune har igennem de seneste år haft et markant faldende sygefravær, selvsagt til glæde for den ansatte selv, arbejdspladsen og borgerne. For at fastholde fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel, afsættes i budgetforslaget årligt 0,75 mio. kr. til trivsels- og sundhedsfremmende initiativer blandt medarbejderne.

Den forstærkede indsats forventes at understøtte et yderligere fald i sygefraværet.

Skrevet af: Ole [email protected]