Regler for hvordan valgplakater må og ikke må hænge

29. oktober 2017 KV2017

På kommune- og statsveje må valgplakater ifølge Vejdirektoratet på vejarealet kun ophænges på følgende indretninger:
• Lysmaster
• Hegn
• Vejtræer
• Elmaster
• Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.
(A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)
På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges
på følgende indretninger:
• Lysmaster
• Elmaster

Forbudt

Der må ikke ophænges valgplakater:

1) På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.

Artiklen fortsætter under annoncen

2) I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte
hastighed er over 60 km/h.
3) I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den
tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/h eller derunder.
4) På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,
vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
5) På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
6) Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant (asfaltkant) eller 0,3 m fra cykelstikant

Artiklen fortsætter under annoncen

målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
7) Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af
valgplakaten.
8) Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant
af valgplakaten.
9) På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer
af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Flere regler

Valgplakaten skal være ophængt
• så den ikke dækker for autoriseret afmærkning som færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.

Artiklen fortsætter under annoncen

• så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
• så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden
Valgplakater skal være forsynet med følgende oplysninger på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen:
1) Navn
2) Adresse
3) Telefonnummer
4) E-mail
Oplysninger må gerne stå på plakatens bagside.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
30. september 2022 Politik, Sønderborg

Tirsdag afgøres det om Skøjtebanen kommer op

30. september 2022 Politik

Skøjtebanen i Sønderborg åbner normalt hvert år i november eller december afhængig af vejret. Elforbruget til opbygning og til at fryse is på banen er højt. Det samme er de tekniske vedligeholdelsesomkostninger. På tirsdag skal Teknik-, By- og Boligudvalget beslutte, om Skøjtebanen skal stilles op eller om den ikke skal. Forvaltningen anbefaler, at skøjtebanen ikke […]

Læs mere...