Regionsrådet: Region Syddanmark er bedre end sit rygte

12. november 2015 Politik

Det billede, der har været tegnet af Region Syddanmark i offentligheden i de seneste måneder, er ikke et billede, som yder retfærdighed overfor de næsten 25.000 medarbejdere, som yder en fantastisk indsats hver dag. Og det er et billede, der overskygger de gode resultater, som Region Syddanmark har stået – og står – for.

Forretningsudvalget understreger, at flere af de sager, der har været fremme, har været behandlet i region1forretningsudvalg og i regionsråd. Der skal ikke herske tvivl om, at forretningsudvalget og regionsrådet har det øverste og endelige ansvar for regionens virke. Set i bagspejlet kunne og burde der i højere grad have været efterspurgt tættere opfølgning og kontrol og have været stillet krav om en tydeligere politisk forankring, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ligeledes forretningsudvalget opfattelse, at den daværende regionsdirektør og direktion burde have været mere opmærksom på de løbende udgifter omkring regionsrådsformanden, herunder sikret et velfungerede kontrolsystem.

Den daværende regionsdirektør og direktionen burde endvidere i større omfang have ”advaret” regionsrådsformand og forretningsudvalg jf. de sager der er beskrevet, som har befundet sig i gråzonen/udenfor gråzonen i forhold til regionens opgavevaretagelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uagtet at Kromann Reumert rapporten er foreløbig, finder forretningsudvalget det derfor afgørende for Region Syddanmarks muligheder for at komme videre, at der fremadrettet arbejdes på at genskabe omverdenens tillid til, at forhold omkring regionsråd og regionsrådsformand er kendetegnet af respekt for de offentlige midler, regionen forvalter, ordentlighed, åbenhed og politisk forankring.region

Artiklen fortsætter under annoncen

Forretningsudvalget har derfor anbefalet overfor regionsrådet:

• At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar

• At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser

Artiklen fortsætter under annoncen

• At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.

• At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

Artiklen fortsætter under annoncen

• Så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes om der skal i gangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.

Forretningsudvalget har endvidere besluttet at afholde et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 23. november forud for regionsrådsmødet med henblik på at behandle den endelige rapport fra Kromann Reumert. På dette møde vil der kunne komme supplerende anbefalinger til regionsrådet.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. juli 2021 COVID-19, REGIONALT

Tyskland strammer indrejsereglerne for danskere

25. juli 2021 COVID-19

Stigningen i antallet af Corona-smittede danskere får de tyske myndigheder til igen at kategorisere Danmark som et såkaldt risikoområde. Ændringen træder i kraft i dag, søndag, og har betydning for både danske og tyske turister. Danskere, der rejser ind i Tyskland, skal kunne fremvise enten en negativ coronatest, et bevis på, at man er fuldt […]

Læs mere...